Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:911 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Kan statsråden redegjøre for behandlingstilbudet til pasienter som har benign prostatahyperplasi, og gi en vurdering av om dette behandlingstilbudet anses som tilfredsstillende?

Begrunnelse

Studier viser at så mange som annenhver mann over 50 år rammes av benign prostatahyperplasi, og at mange får helseplager som følge av dette. I følge mine opplysninger er medikamentell behandling av denne tilstanden ikke refusjonsberettiget. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) varslet det daværende Helsedepartementet en samlet refusjonsvurdering av samtlige tilgjengelige legemidler mot Benign prostatahyperplasi.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Pasienter med benign prostatahyperplasi (BPH) har symptomer som varierer i stor grad. Behandlingsstrategien er avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Ved lette plager anbefales gjerne å avvente situasjonen fordi mange pasienter kan bli bedre uten at aktiv behandling settes inn. Ved moderat til alvorlige plager kan kirurgi eller medikamentell behandling være aktuelt.

Det gis i dag ikke refusjon for medikamentell behandling av BPH etter blåreseptordningen. Utgifter til legemidler for behandling av BPH kan imidlertid dekkes over bidragsordningen, jf. folketrygdloven § 5-22. Pasientene kan etter bidragsordningen få dekket 90 pst. av utgifter relatert til legemidler og andre helsetjenester som omfattes av ordningen, fratrukket en "egenandel" på 1 600 kr pr. kalenderår.

Statens legemiddelverk vurderte i 2004 flere legemidler for forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften § 9 for lidelsen BPH. Etter Legemiddelverkets vurdering var det ikke tilfredsstillende dokumentert at kostnadene ved bruk av de aktuelle legemidlene står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdien og til kostnader forbundet med annen behandling av BPH. Legemiddelverket konkluderte derfor med at legemidler mot BPH ikke burde innvilges forhåndsgodkjent refusjon. To av BPH-legemidlene har nylig fått generisk konkurranse og dermed lavere priser. Legemiddelverket vil derfor på denne bakgrunn foreta en ny gjennomgang og vurdering av om BPH-legemidler bør tas opp i blåreseptordningen.

St.meld. nr. 18 (2004-2005) varslet at utgifter til legemidler ikke lenger skal dekkes over bidragsordningen. Ved avvikling av bidragsordningen bør de legemidler som oppfyller vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon, innvilges dette, mens de øvrige legemidler på vanlig måte kan vurderes refundert etter individuell søknad. I forbindelse med gjennomgangen av bidragsordningen vil jeg vurdere fremtidig refusjonsstatus for legemidler til behandling av BPH.