Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:912 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen skal komme til Stortinget med sak om å endre nødvergeretten. Det er nå klart at slik sak ikke vil bli fremmet før beitesesongen 2006.
Vil nødvergeretten bli foreslått endret slik at den vil kunne gjelde fra og med beitesesongen 2007?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen vil at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Miljøverndepartementet arbeider nå med en oppfølging av dette punktet fra Soria Moria-erklæringen. Som et ledd i dette arbeidet har departementet nylig mottatt en vurdering fra Direktoratet for naturforvaltning når det gjelder spørsmålet om nødvergerett i forhold til hund. Dette spørsmålet er også forankret i Innst. S. nr. 174 (2003-2004).

I forbindelse med arbeidet med ny naturmangfoldlov har Biomangfoldutvalget blant annet foreslått at nødvergebestemmelsen i viltloven overflyttes til ny naturmangfoldlov, jf. NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven). Departementet har sett det som naturlig å vurdere endring av nødvergebestemmelsen i forbindelse med arbeidet med ny naturmangfoldlov. Denne planlegges fremlagt for Stortinget som egen lovproposisjon i løpet av 2007. I forkant av dette skal det på vanlig måte gjennomføres en lovbestemt høring på eventuelle forslag til lovendringer. Det er ut fra dette vanskelig å se at en eventuell endring i nødvergebestemmelsen vil kunne gjelde allerede fra beitesesongen 2007.