Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:917 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 23.05.2006
Besvart: 29.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Spesialvakt for smådyr ble etablert i 2002 som en vaktordning for smådyr i byer og tettsteder. Ordningen ble finansiert med ekstra avgift på for til kjæledyr. Fra 1. juli blir ordningen med egen vaktordning for kjæledyr avsluttet og eiere av kjæledyr må utenom kontortid henvende seg til veterinær i primærvakten som først og fremst er spesialister på store dyr/kommersielt dyrehold.
Hvordan vil statsråden sikre at eiere av kjæledyr fortsatt får det faglig forsvarlig veterinærtilbudet til sine dyr som de faktisk betaler for?

Begrunnelse

Primærvakten er en veterinærtjeneste som ikke er spesialist på smådyr/kjæledyr og som heller ikke har klinikkerfaring. I en rekke tilfeller vil skader på store dyr behandles på en helt annen måte enn skader på små kjæledyr. I den tiden som er gått etter etablering av spesialvakt for smådyr 13 steder i landet, har disse vist sin berettigelse. Et stort antall henvendelser til spesialvakt på akuttsituasjoner som krever klinikkbehandling lar seg rett og slett ikke overføre til primærvakt som i mange tilfeller kan være ute på oppdrag til husdyrbestand innenfor landbruket og ikke kan tilby behandling på klinikk. Så vidt jeg forstår er avgiften på for til kjæledyr beholdt, og påregnes i 2006 å gi en inntekt på over 23 mill. kr som er kanalisert inn i Mattilsynets budsjett.
Med den endringen som foretas fra 1. juni 2006 får eierne av smådyr/kjæledyr et dårligere dyrehelsetilbud til sine dyr, og slett ikke det tilbudet som de faktisk betaler en egen avgift for å få.
Jeg håper derfor at statsråden snarest vil rette opp denne situasjonen, slik at smådyrvakten videreføres.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Et bredt sammensatt utvalg gjennomgikk høsten 2005 organisering av vaktordningene for veterinærer. Utvalget var nedsatt som oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 350 av 19. mai 2005.

Utvalgets flertall, alle unntatt representanten fra Den norske veterinærforening (DNV), mente at det innenfor aktuelle økonomiske rammer var riktig å omdisponere midler som i dag benyttes til spesialvakt for kjæledyr, til den ordinære kliniske veterinærvakten. Også representanten fra DNV mente det ville være riktig å samordne de ulike vaktordningene for veterinærer.

Det er etter min mening viktig å være klar over at de fleste veterinærklinikker som er innrettet på kjæledyr, har tilpasset seg markedets behov for slike tjenester ved å holde åpent på kveldstid. Det finnes også klinikker som har døgnvakt uten tilførsel av offentlige midler. De særskilte behovene for tilgang på spesialiserte veterinærtjenester for kjæledyr vil derfor i vesentlig grad bli løst gjennom ordinære markedsmekanismer.

Etter at utvalgets innstilling ble avgitt, er det fremforhandlet en ny avtale om klinisk veterinærvakt mellom Landbruks- og matdepartementet og DNV. I denne avtalen er det enighet om å oppheve spesialvakten for kjæledyr fra 1. juli 2006. Fra samme tidspunkt styrkes den samlede vaktbemanningen med om lag 10 pst. Spesielt relatert til bortfallet av spesialvakten blir det én ekstra veterinær på vakt i fem nærmere spesifiserte befolkningstette områder i helgene.

Den inngåtte vaktavtalen oppleves både av DNV og departementet å gi en faglig forsvarlig vaktordning.

Jeg finner det også riktig å knytte noen kommentarer til finansiering av vaktordningene. Ved etablering av spesialvakten ble ordningen finansiert med en økning av avgiften på fôr til selskapsdyr. I forbindelse med matforvaltningsreformen ble det gjort en del lovendringer. Det ble gitt hjemmel i dyrevernloven, dyrehelsepersonelloven og lov om husdyravl til å innkreve avgift på fôr til dyr utenom matproduksjon for å dekke kostnader til tilsyn og kontroll etter disse lovene. Som følge av lovendringene ble det gjort forskriftsendring i 2004 som tok bort koblingen mellom avgiften og veterinær vaktordning/spesialvakt for smådyr (kjæledyr). Fra 2002 og fram til i dag er for øvrig de årlige bevilgningene til vaktordninger for næringsdrivende veterinærer økt med om lag 40 mill. kr (om lag 90 pst.).