Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:920 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 23.05.2006
Besvart: 31.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hva vil justisministeren gjøre for at politiet i Oslo skal følge opp flere skatteunndragelsessaker i Oslo?

Begrunnelse

Aftenposten 22. mai har en sak om dette der det fremgår at selv om skatteetaten anmelder saker til politiet på alvorlig kriminalitet så blir det ikke tatt opp.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Samarbeid mellom politiet, påtalemyndigheten og kontrolletatene er en grunnleggende forutsetning for en effektiv bekjempelse av den økonomiske kriminaliteten. Justisdepartementet arbeider derfor nært med Finansdepartementet, blant annet gjennom Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet, om tiltak for å styrke samarbeidet.

Når det gjelder situasjonen med hensyn til Oslo politidistrikts behandling av skatte- og avgiftskriminalitet, vil jeg innledningsvis henvise til den samarbeidsavtale som ble inngått 15. august 2005 mellom politidirektøren, skattedirektøren, riksadvokaten og sjef for Økokrim. Målsettingen med avtalen er å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom etatene for å sikre høy kvalitet, effektivt samarbeid og enhetlig praksis. I avtalen slås det blant annet fast at det skal avholdes formaliserte sentrale og regionale samarbeidsmøter.

Politidirektoratet opplyser at Oslo politidistrikt har et tett samarbeid med Oslo fylkesskattekontor og Oslo likningskontor knyttet til behandlingen av skattesaker, og det foreligger en lokal samarbeidsavtale datert 28. juni 1999 med senere endringer. Det avholdes tertialsvise oppfølgings- og informasjonsmøter hvor blant annet prioriteringer og utvelgelse av satsingsområder er tema. Ressurssituasjonen hos politiet avklares og på den måten oppnår skatteetaten at anmeldelsene blir behandlet på en adekvat måte hos politiet. Kontakt før anmeldelse inngis er viktig, slik at skatteetaten blir forsikret om at saken får en snarlig behandling ved Oslo politidistrikt. I løpet av det siste året har skatteetaten og Oslo politidistrikt samarbeidet tett i større sakskomplekser og oppnådd gode resultater.

Politidirektoratet opplyser videre at utover dette pålegger samarbeidsavtalen at det avholdes årsmøte hvor resultater og samarbeid i det foregående år evalueres og årsplaner presenteres. Fylkesskattesjef, ligningssjef og politimester deltar. Videre så arrangeres det et årlig seminar for de samarbeidende etater i den hensikt å utvikle kompetanse innen fagområdet. Finans- og miljøkrimseksjonen må som spesialseksjon foreta en streng prioritering i innkomne anmeldelser. Dette må sees i sammenheng med at økonomiske straffesaker generelt har lang saksbehandlingstid og er ressurskrevende. Enkelte saker må henlegges på manglende saksbehandlingskapasitet. Det er i løpet av de siste årene utviklet bedre arbeidsmetoder og metodikk, og finans- og miljøkrimseksjonen har omgjort tjenestemannsstillinger til revisorstillinger, hvilket har gitt positive effekter. Arbeidsformen er team/prosjekt. Juristene er fast tilknyttet etterforskningsteam.

Jeg anser det svært viktig at denne typen kriminalitet gis nødvendig prioritet. På bakgrunn av det som er fremkommet den senere tid, vil jeg i styringsdialogen med Politidirektoratet og i møte med riksadvokaten ta opp den problemstillingen særskilt.