Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:923 (2005-2006)
Innlevert: 23.05.2006
Sendt: 23.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av avsløringen om UDI anmeldte min rådgiver Trygve Nordby for mulige brudd på straffeloven. I går uttalte statsråd Bjarne Håkon Hanssen at også han vurderer å anmelde Nordby.
Vil en anmeldelse innlevert av statsråd Bjarne Håkon Hanssen behandles på en annen måte enn anmeldelsen innlevert av J. F. Vogt, og i så fall hvorfor?

Begrunnelse

Aftenposten 23. mai 2006 har en artikkel om forholdet mellom Nordby og det departementet oppfatter som et tillitsbrudd. I nevnte artikkel er det et innspill fra professor Henning Jakhelln, som hevder at det er forskjell på om en vanlig person foretar en anmeldelse eller en statsråd. Siden jeg ikke kjenner til en slik lovformulering eller praksis ser jeg frem til justisministerens vurdering av en slik påstand.
Personlig har jeg bestandig trodd at det skulle være en likhet for loven og at det var en av bærebjelkene i norsk rettspraksis.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Alle anmeldelser til politiet skal bli vurdert, og det hører under påtalemyndigheten å ta stilling til hvordan en konkret anmeldelse skal behandles. Lovgivningen har ikke regler som tilsier at en anmeldelse kan behandles forskjellig alt etter hvem som har innlevert den. Derimot vil sentrale momenter i vurderingen av om og hvordan en anmeldelse skal følges opp være blant annet arten og alvorligheten av det forholdet anmeldelsen gjelder. Etter påtalemyndighetens beslutning vil politiet iverksette etterforskning for å søke å avdekke det eller de straffbare forhold. I denne sammenheng vil anmelderens tilknytning til forholdet kunne ha betydning i praksis for en mer effektiv etterforskning, da en som har nær tilknytning til forholdet, gjerne har flere opplysninger om saken og er mer direkte berørt enn en som har en fjernere tilknytning.