Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:926 (2005-2006)
Innlevert: 23.05.2006
Sendt: 24.05.2006
Besvart: 06.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Omorganiseringen i Sykehuset Innlandet har ført til stor uro i befolkningen og hos sykehusansatte. Fra Oppland Arbeiderpartis side har det vært gitt klare signaler om at sykehusene i fylket skal videreutvikles som selvstendige bærekraftige enheter.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp disse løftene, og vil statsråden vurdere å skille ut sykehusene på Gjøvik og Lillehammer som egne selvstendige foretak?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er nå gått vel to år siden det ble etablert ny funksjons- og oppgavedeling innad i Sykehuset Innlandet HF. Parallelt har man gjennomført et omfattende planarbeid med sikte på å utrede og utmeisle gode framtidige løsninger for tjenestetilbudet til befolkningen i Hedmark og Oppland.

Sykehuset Innlandet HF representerer i dag et av våre største helseforetak, med virksomhet spredt over store deler av de to respektive fylkene - og et bredt tjenestetilbud av kritisk viktighet for befolkningen. På lik linje med stortingsrepresentanten Thommessen har også jeg registrert uro og misnøye i enkelte miljøer, dels knyttet til aspekter ved dagens løsninger - og dels knyttet til usikkerhet om veivalg for framtidige løsninger.

Basert på Sykehuset Innlandets høringsdokument om strategisk plan for struktur og investeringer for perioden fram til 2020, er det gjennomført en bred høringsprosess blant ulike interessenter der også ulike politiske fylkeslag har meldt inn sine respektive høringsuttalelser. Det er også nylig foretatt en ekstern evaluering av erfaringer med endret funksjonsfordeling. På bakgrunn av foreliggende plan- og beslutningsgrunnlag, innspill fra ulike høringsinstanser og de erfaringer man så langt har gjort seg, foretas det nå helhetlige vurderinger av framtidige løsninger - og det arbeides med et justert forslag til strategisk plan. Det er lagt opp til at styret i foretaket skal behandle sakskomplekset i juni måned. Endringer må selvsagt skje i samsvar med regjeringens overordnede politikk og gjeldende rammevilkår og styringskrav for helseforetakenes virksomhet.

Sykehuset Innlandet HF er som kjent eid av og underlagt det regionale helseforetaket Helse Øst RHF. Hvorvidt det er grunnlag for strukturelle endringer i helseforetakets inndeling, er primært en sak for regionalt helseforetak. Men jeg kan forsikre om at jeg er opptatt av helseforetakenes og spesialisthelsetjenestens tillit og legitimitet - i dette foretaket, så vel som i landet for øvrig.