Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:927 (2005-2006)
Innlevert: 23.05.2006
Sendt: 24.05.2006
Besvart: 01.06.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å fjerne byråkratiet rundt eksport av gamle, men mindre verdifulle mynter?

Begrunnelse

Lov om kulturminner § 23 b) regulerer utførsel av en rekke kategorier gjenstander eldre enn 100 år, og fastsetter at utførsel av alle slike gjenstander krever departementets tillatelse.
For kategorien mynter er kravet om tillatelse lite hensiktsmessig. Hvert år eksporteres det kanskje så mye som 20 000 eldre mynter, hvorav mange har tidligere blitt innført fra utlandet. De fleste av disse myntene har ganske liten verdi, og kan derfor ikke regnes som spesielt verdifulle kulturminner. Et byråkratisk krav om tillatelse til utførsel oppfattes som urimelig og er dessuten lite hensiktsmessig.
Man kan tenke seg at departement, ved forskrift, innfører en generell minsteverdi for at en mynt skal omfattes av kravet til tillatelse. For eksempel kan man legge verdigrensen lik deklareringsplikten for utførsel og innførsel av kontanter. Deklareringsplikten er for tiden 25 000 kr.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Reglene om utførsel av kulturminner går frem av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 23 med tilhørende forskrift, jf. forskrift om forbud mot utførsel av kulturgjenstander av 14. desember 2001. Hovedregelen er at det kreves utførselstillatelse for kunst- og kulturgjenstander som føres ut av landet og som er omfattet av kulturminneloven § 23. Lovens regler om forbud mot utførsel av kulturminner har til formål å ta vare på faste og løse kulturminner som er en viktig del av Norges kulturarv og historie. I tillegg skal de sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturgjenstandene som tillates ført ut av landet. Myndighet til å gi eventuelle utførselstillatelser for mynter er gitt til Kulturhistorisk Museum, Myntkabinettet, ved Universitetet i Oslo.

Kulturminneloven er imidlertid endret som følge av Norges forestående ratifikasjon av UNESCO-konvensjonen av 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander, jf. Ot.prp. nr. 76 (2004-2005), og Innst. O. nr. 46 (2004-2005) fra Stortingets energi- og miljøkomité. Loven ble sanksjonert ved kongelig resolusjon av 10. juni 2005. Før loven kan tre i kraft og konvensjonen ratifiseres har det vært behov for enkelte endringer i forskrift om forbud mot utførsel av kulturgjenstander av 14. desember 2001, og mindre endringer i forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlig utførte kulturgjenstander av 4. oktober 2001.

Kultur- og kirkedepartementet sendte derfor ut på høring forslag til endringer i nevnte forskrifter, med høringsfrist 5. mai 2006. Departementet har mottatt en rekke høringsuttalelser, bl.a. fra Norsk Mynthandlerforening og Norsk Numismatisk Forening - høringsuttalelser som i stor grad målbærer samme synspunkt som representanten Karin Woldseth. Kultur- og kirkedepartementet arbeider nå med å oppsummere høringsuttalelsene. Problemstillingen omkring gamle mynter vil inngå som del av det videre arbeidet Kultur- og kirkedepartementet vil i samråd med fagorganet på dette området, Myntkabinettet, komme frem til hensiktsmessige og gjennomførbare regler, som samtidig vil ivareta formålet med bestemmelsene om bevaring av Norges kulturarv og dokumentasjon og kunnskap om gjenstander som er ført ut.