Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:932 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å innføre en utførselskvote for fisk og fiskevarer fra 1. juni 2006. Utførselskvoten vil begrense mengden marin fisk eller fiskevarer fra sports- og fritidsfiske til 15 kg pr. person årlig.
Hvor mye ble eksportert i 2005, og ligger det nå en faglig begrunnelse bak beslutningen på 15 kg, eller er det et vilkårlig tall?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fisketurisme er et voksende segment i reiselivsnæringen, og skaper både sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Det er imidlertid viktig at beskatningen av fiskeressursene skjer innenfor ansvarlige rammer. Utførselskvoten er et tiltak som har vært aktuelt og omtalt i flere år, og at kvoten nå trer i kraft er et viktig signal i forkant av sommersesongen.

Deler av fisketurismen har fra flere hold blitt kritisert for å representere et skjult næringsfiske som truer lokale fiskeressurser og tradisjonelt næringsfiske. Utførselskvoten skal virke preventivt mot det kvantumsorienterte turistfisket.

Det føres ingen detaljert statistikk over hvor mye fisk privatpersoner fører ut av Norge. Tall fra Transportøkonomisk institutt viser imidlertid at for utenlandske bilturister som fisker i Norge, tilsvarte gjennomsnittlig fangst i 2004 14,5 kg filet pr. reisefølge - altså ikke pr. person - i vintersesongen hvor fangstkvantumet er høyest. Samme undersøkelse viser videre at gjennomsnittlig fangst i sommer- og høstsesongen var på under 13 kg filet pr. reisefølge/kjøretøy.

Basert på disse tallene, samt annen tilgjengelig informasjon om estimert fangst fra turistfiske og antall fisketurister, er utførselskvoten satt til 15 kg pr. person. Jeg vil også presisere at dette er ikke er en årlig kvote, men gjelder ved hver grensepassering.

Enkelte representanter for reiselivsnæringen har uttalt at de finner en kvote på 15 kg for lav. Men dersom man velger å ta med seg fisk ut av Norge, er det trolig fiskefilet som er mest aktuelt - og 15 kg filet tilsvarer 48 kg fisk etter en omregningsfaktor på 3,25, som er faktoren for maskinfiletert skinn- og benfri filet.

15 kg filet er nok til 60 middager for en person. Det er bemerkelsesverdig dersom fisketurister velger bort Norge fordi man bare får ta med seg hjem fisk til 60 middagsporsjoner. Som sammenligningsgrunnlag kan det nevnes at hver nordmann spiste omtrent 8,4 kg filet av marin fisk pr. person i 2005. Tilsvarende kvantum i Tyskland, som er blant de viktigste markedene for fisketurisme, er under 7 kg. Jeg vil også understreke at det utenom kvoten kan bringes med én troféfisk ut av landet, og dette er viktig for mange ivrige sportsfiskere.

Videre vil jeg trekke fram at Sverige har en generell innførselskvote på 15 kg sløyd fisk til privat konsum. Den fastsatte utførselskvoten fra Norge harmoniserer altså med grensen for innførsel til Sverige.

Grunnlaget for fisketurisme i Norge må være den opplevelsen man får, og ikke hvor mange kilo filet det er mulig å ta med ut av landet.