Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:933 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen er godt kjent med kraftsituasjonen i Midt-Norge. Satsing på opprustning av eksisterende kraftverk er en del av Regjeringens uttalte energipolitikk. Verma kraftstasjon har eksistert i snart 60 år, og Rauma energi ønsket å ruste opp og utvide kraftanlegget som er preget av tidens tann. Både fylke og Rauma kommune har støttet utbyggingen, men søknaden er avslått av NVE på bakgrunn av gitte politiske føringer.
Er statsråden tilfreds med dette, eller kan vi vente at saken blir revurdert?

Begrunnelse

En samlet energi- og miljøkomité har i innstillingen til Dokument nr. 8:52 (2005-2006) uttalt blant annet følgende:

"Situasjonen i Midt-Norge er likevel spesiell. Underkapasiteten mellom forbruk og produksjon er på landsplan anslått av Statnett til å bli ca. 9 TWh i 2010. Møre og Romsdal vil alene stå for ca. 6 TWh av denne underdekningen hvis ikke tiltak settes inn. Det foreligger videre beregninger som viser at dersom vi får et tørrår, så svekkes balansen med ytterligere 3,6 TWh i Midt-Norge. Begrensningene i overføringskapasiteten i nettet gjør det umulig å dekke underbalansen selv i et år med normal nedbør."

Videre sier komiteen følgende om et annet viktig tiltak:

"Modernisere og ruste opp vannkraftanleggene, og bygge ut mikro-, mini- og småkraftverk."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Rauma ble vernet mot kraftutbygging av Stortinget i 1993 ved behandlingen av Verneplan IV for vassdrag, jf. St.prp. nr. 118 (1991-92).

Stortinget fastsatte samtidig rammene for kraftutbyggingstiltak som kunne foretas i vernede vassdrag. Det forutsettes at det ikke skal være omfattende tiltak. I tillegg til de rene opprustninger, kan det være tale om begrenset heving av overvann/senking av undervann, eventuelt sammen med en økning av slukeevne og maskininstallasjon. Det vil i alle tilfelle være en forutsetning at en slik opprusting ikke berører verdier som ligger til grunn for vernevedtaket.

NVEs avslag på søknaden om utvidelse av Verma kraftstasjon er påklaget til Olje- og energidepartementet og er nå til forberedende klagebehandling i NVE. Departementet vil når klagesaken blir oversendt fra NVE på vanlig måte vurdere alle sider av saken i samsvar med vassdragslovgivningen, og innenfor de rammer som Stortinget har fastsatt for at konsesjon kan gis for kraftutbyggingstiltak i vernede vassdrag.