Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:936 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva er status og videre fremdriftsplan for arbeidet med overføring av legemidler fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 18 (2004-2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk foreslo samarbeidsregjeringen Bondevik II en etappevis overføring av enkelte legemidler fra individuell til forhåndsgodkjent refusjon. Det ble vist til at dette særlig var aktuelt for legemidler beregnet på en avgrenset pasientgruppe, slik at det kan formuleres klare refusjonsvilkår. Stortinget sluttet seg til forsalget, og en enstemmig sosialkomité ba regjeringen prioritere dette arbeidet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Dette tiltaket som ble varslet i stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken, er så langt fulgt opp ved at det har vært satt ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra departementet, Statens legemiddelverk og Rikstrygdeverket. Denne arbeidsgruppen la fram en rapport ultimo april. Gruppen skulle utrede følgende spørsmål:

- opplegg for å unngå forskjellsbehandling av legemidler ved at opptak "via" § 10a blir en tilleggsmulighet i forhold til opptak på § 9 direkte

- avklare om industrien må søke på samme måte som for refusjon etter § 9

- foreslå kriterier for at et legemiddel skal bli vurdert for refusjon etter § 9

- foreslå kriterier for å overføre et legemiddel til refusjon etter § 9.

Departementet arrangerte et informasjonsmøte om dette arbeidet 30. mars.

Når det gjelder det videre arbeidet med oppfølgingen av denne saken, vil jeg bruke noe tid på å vurdere forslagene i rapporten før tiltak iverksettes. Jeg vil orientere Stortinget om status og videre framdrift i statsbudsjettet for 2007.