Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:937 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 01.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Når vil samferdselsministeren legge fram forslag om et nytt, samordnet elektronisk system for ferje- og bombetaling som ligger til behandling i Samferdselsdepartementet?

Begrunnelse

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å nå viktige nasjonale mål knyttet til verdiskaping og velferd, nærings- og regional utvikling.
Ferjetrafikken her i landet frakter årlig rundt 45 millioner passasjerer, og utgjør derfor en viktig del av det samlede samferdselstilbudet.
Venstre er opptatt av at brukerne av våre veier og ferjer skal få et så godt, enkelt og brukervennlig tilbud som mulig. Derfor vil vi jobbe for å få fortgang i forslaget som ligger på statsrådens bord om et samordnet elektronisk system for ferje- og bombetaling.
Er man for eksempel storbruker av ferje i dag, møter man et system som bærer preg av byråkratisering og forskjellsbehandling mellom brukergrupper.
Kjører man langtransport får man tilbud om rabatt i form av sone og verdikort, mens busser og kombinerte biler i konsesjonerte ruter får rabatt i form av storbrukerkort. Verdikort og sonekort må forhåndbetales noe som betyr at hver enkelt sjåfør har liggende store verdier i bilen. I tillegg følger det en betydelig billagsadministrasjon, for næringsdrivende som er storbrukere av fergetjenester. Dette fordi kunder som kjøper verdikort, kjøper et kort som gir rett til 45 pst. rabatt ved fremtidige reiser. Ved kjøp av nytt verdikort får kunden en kvittering hvor merverdiavgiften ikke er spesifisert. Når kunden benytter kortet ved senere reiser mottas en kvittering hvor merverdiavgiften er spesifisert. På denne måten beregnes merverdiavgiften på det tidspunkt reisen er levert. Dette betyr at kunden må samle og bokføre alle billag som til sammen utgjør den summen verdikortet lyder på. Dette er en tungvint løsning både for skattekontor og for næringsdrivende.
Transportbedrifter har lenge vært en pådriver for at ordningen med storbrukerkort også skal gjelde for de. Slik at også ferjeturen for de blir enklere og mindre byråkratisk.
I et brev datert 18. april 2006 til Norges Lastebileier-Forbund fra statsråden sier hun at det ikke er hensiktsmessig å gjøre noen endringer mht. til en annen ordning enn dagens rabattordning før det tas stilling til innføring av et forenklet takstregulativ tilpasset et nytt, samordnet elektronisk system for ferje- og bombetaling.
Venstre etterlyser dermed en snarlig avgjørelse fra departementet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å kunne oppfylle målsettingen om et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer, må riksregulativet for ferjetakster forenkles. Et takstregulativ med færre kjøretøyklasser enn i dagens riksregulativ og ingen passasjerbetaling har vært under utprøving. Det viser seg at de negative utslagene for enkelte grupper blir store med et slikt system. Også i et forenklet system, der passasjerbetaling inngår, blir de negative utslagene relativt store. Med egen passasjerbetaling vil det heller ikke være mulig å hente ut særlige gevinster gjennom effektivisering med de systemer som er i bruk i dag.

Jeg har på bakgrunn av ovenstående orientert Stortinget i St.prp. nr. 65 (2005-2006) om at departementet ikke ønsker å innføre noe nytt ferjetakstsystem nå. Det vil likevel bli arbeidet videre med takstsystemet, bl.a. med sikte på å oppnå effektivisering. Departementet vil komme tilbake til dette.

Selv om målsettingen om et felles betalingssystem på bompengestasjoner og ferjer ikke blir oppfylt nå, er det aktuelt å innføre en felles billetterings- og rabattordning i riksvegferjedriften. Det er redegjort nærmere om dette i kap. 2.6 i St.prp. nr. 65 (2005-2006).