Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:943 (2005-2006)
Innlevert: 26.05.2006
Sendt: 29.05.2006
Besvart: 01.06.2006 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Oslo-politiet kan følge opp saker som omfatter økonomisk kriminalitet på en kvalitetsmessig god og tilstrekkelig måte?

Begrunnelse

Aftenposten 22. mai 2006 melder at skattekrimenheten i Oslo og Akershus ikke når frem med alle sakene de ønsker å føre for retten. Samarbeidet med politiet i Akershus fungerer godt, mens i Oslo er det vanskeligere for skattekrimenheten "å nå frem". Grunnen er at politiet i Oslo ikke har tid og kapasitet til å følge opp alle anmeldte saker med etterforskning og deretter ev. tiltale. I artikkelen fremgår det at henleggelser er et generelt problem for skatteetaten, men at problemet er spesielt stort i Oslo. Dette fører igjen til at terskelen for at skattekrimenheten skal gå til anmeldelse er høyere i Oslo enn i resten av landet, med de konsekvenser dette har for bekjempelsen av økonomisk kriminalitet i Norge.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Samarbeid mellom politiet, påtalemyndigheten og kontrolletatene er en grunnleggende forutsetning for en effektiv bekjempelse av den økonomiske kriminaliteten. Justisdepartementet arbeider derfor nært med Finansdepartementet, blant annet gjennom Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet, om tiltak for å styrke samarbeidet. Justisdepartementet følger også, gjennom styringsdialogen med Politidirektoratet og riksadvokaten arbeidet med bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Oslo politidistrikt har for øvrig fått en generell styrking av budsjettet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), hvor Regjeringen foreslo å øke bevilgningen til politidistriktet med 6 mill. kr.

Når det gjelder situasjonen med hensyn til Oslo politidistrikts behandling av skatte- og avgiftskriminalitet, som det vises til i begrunnelsen for skriftlig spørsmål nr. 943, vil jeg innledningsvis henvise til den samarbeidsavtale som ble inngått 15. august 2005 mellom politidirektøren, skattedirektøren, riksadvokaten og sjef for Økokrim. Målsettingen med avtalen er å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom etatene for å sikre høy kvalitet, effektivt samarbeid og enhetlig praksis. I avtalen slås det blant annet fast at det skal avholdes formaliserte sentrale og regionale samarbeidsmøter.

Politidirektoratet opplyser at Oslo politidistrikt har et tett samarbeid med Oslo fylkesskattekontor og Oslo likningskontor knyttet til behandlingen av skattesaker, og det foreligger en lokal samarbeidsavtale datert 28. juni 1999 med senere endringer. Det avholdes tertialsvise oppfølgings- og informasjonsmøter hvor blant annet prioriteringer og utvelgelse av satsingsområder er tema. Ressurssituasjonen hos politiet avklares og på den måten oppnår skatteetaten at anmeldelsene blir behandlet på en adekvat måte hos politiet. Kontakt før anmeldelse inngis er viktig, slik at skatteetaten blir forsikret om at saken får en snarlig behandling ved Oslo politidistrikt. I løpet av det siste året har skatteetaten og Oslo politidistrikt samarbeidet tett i større sakskomplekser og oppnådd gode resultater. Utover dette pålegger samarbeidsavtalen at det avholdes årsmøte hvor resultater og samarbeid i det foregående år evalueres og årsplaner presenteres. Fylkesskattesjef, ligningssjef og politimester deltar. Videre så arrangeres det et årlig seminar for de samarbeidende etater i den hensikt å utvikle kompetanse innen fagområdet.

Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt må som spesialseksjon foreta en streng prioritering i innkomne anmeldelser. Dette må sees i sammenheng med at økonomiske straffesaker generelt har lang saksbehandlingstid og er ressurskrevende. Enkelte saker må henlegges på manglende saksbehandlingskapasitet.

Det er i løpet av de siste årene utviklet bedre arbeidsmetoder og metodikk, og Finans- og miljøkrimseksjonen har omgjort tjenestemannsstillinger til revisorstillinger, hvilket har gitt positive effekter. Arbeidsformen er team/prosjekt. Juristene er fast tilknyttet etterforskningsteam. Iverksatte tiltak synes å gi positiv effekt.

Jeg anser det svært viktig at denne typen kriminalitet gis nødvendig prioritet. Justisdepartementet vil i styringsdialogen med Politidirektoratet følge politidistriktenes arbeid med den økonomiske kriminaliteten nøye og fortløpende vurdere behovet for eventuelle tiltak.