Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:944 (2005-2006)
Innlevert: 26.05.2006
Sendt: 29.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Den siste tiden har det vært flere oppslag i mediene (Dagsavisen 24. og 26. mai) der det fremgår at Per Ramberg kan ha blitt presset til å trekke seg som faglig ansvarlig for evalueringen av lærerutdanningen. Oppdragsgiveren NOKUT begrunner ifølge avisomtalene dette med at Ramberg har kommentert og debattert innholdet i den første midtveisrapporten av evalueringen, en rapport som har vært offentlig tilgjengelig på NOKUTs hjemmesider i flere måneder.
Kan statsråden redegjøre for NOKUTs håndtering av denne saken?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I Innst. S. nr. 337 om Kvalitetsreform av høyere utdanning la kirke-, utdannings- og forskningskomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, fram følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringa gjere framlegg om oppretting av eit uavhengig akkrediterings- og evalueringsorgan for høgare utdanning, jf. Mjøsutvalet sitt framlegg i NOU 2000:14."

På bakgrunn av dette ble Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) opprettet. NOKUT skal gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjoner og studietilbud kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. NOKUTs oppgaver og myndighet er regulert i lov om universiteter og høyskoler. Jeg viser spesielt til lovens § 2-1-3, der det heter:

"Departementet kan ikke gi NOKUT pålegg utover det som er hjemlet i lov eller fastsettes av departementet i forskrift, og kan ikke overprøve NOKUTs akkrediteringer."

Kunnskapsdepartementet gav i 2005 NOKUT i oppdrag å evaluere allmennlærerutdanningen i Norge. For å gjennomføre evalueringen oppnevnte NOKUT et panel med til sammen 17 sakkyndige medlemmer, med Per Ramberg som leder. Som det henvises til i spørsmålet, forelå en midtveisrapport fra evalueringen i september 2005. I tråd med NOKUTs vanlige praksis ble rapporten offentliggjort selv om den bygde på et begrenset materiale og foreløpige analyser.

Regjeringen er opptatt av åpen debatt om all offentlig virksomhet, og det omfatter selvsagt også utdannings- og forskningssektoren. Ved at alle NOKUTs evaluerings- og akkrediteringsrapporter er offentlige, kan de gjøres til gjenstand for debatt både innad i universitets- og høyskolesektoren og i samfunnet for øvrig. Regjeringen ser gjerne at NOKUT selv bidrar aktivt til denne debatten. Dette er viktig både for å skape engasjement og deltakelse og for å kvalitetssikre de beslutningene som fattes på bakgrunn av evalueringene og akkrediteringene.

I tråd med Stortingets forutsetninger er NOKUT gjennom lov om universiteter og høyskoler gitt faglig uavhengighet av departementet og fatter selvstendige beslutninger i alle faglige spørsmål, inklusive oppnevning av sakkyndige. Dette gjelder også når departementet er oppdragsgiver. Jeg registrerer at NOKUT på bakgrunn av presseoppslag i april i år har bedt lederen for evalueringen av allmennlærerutdanningen, Per Ramberg, om å trekke seg fra sitt verv. Slike beslutninger faller inn under NOKUTs selvstendige faglige ansvarsområde, og jeg tar derfor beslutningen til etterretning.

Sluttrapporten fra evalueringen av allmennlærerutdanningen skal etter planen foreligge i september 2006. Evalueringen vil danne et viktig grunnlag for videre utvikling av utdanningen. Jeg imøteser rapporten med stor interesse og ser fram til å debattere den med alle interesserte parter.