Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:945 (2005-2006)
Innlevert: 26.05.2006
Sendt: 29.05.2006
Besvart: 06.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): På initiativ fra Arbeiderpartiet vedtok Stortinget i fjor at Regjeringen skal fremlegge en egen stortingsmelding om rammevilkår for kulturbaserte næringer. Næringen sysselsetter i dag flere enn i landbruk og fiskeri til sammen Stortinget har fått veldig få saker fra den rød-grønne regjeringen.
Er det slik at næringsministeren er forsinket i sitt arbeid med å fremlegge en egen melding om kulturbaserte næringer, i så fall når vil Regjeringen følge opp regjeringspartienes vedtak og fremlegge en slik melding?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: I forbindelse med behandling av St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring, fattet Stortinget følgende vedtak, jf. Innst. S. nr. 230 (2004-2005):

"Stortinget ber Regjeringen legge fram en helhetlig sektorovergripende handlingsplan der det nærings- og innovasjonspolitiske virkemiddelapparatet brukes aktivt for å sikre en bedre utnyttelse av det potensial som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring."

Kulturnæringene utgjør en viktig del av norsk økonomi og de er ofte attraktive som sysselsetting for innovative og unge mennesker. Jeg ønsker derfor å legge til rette for at kulturbedriftene skal utvikle seg videre. Det gjøres i disse dager bl.a. ved at regjeringen arbeider med en handlingsplan som skal sikre en bedre utnyttelse av potensialet i skjæringsfeltet mellom kultur og næring, slik som Stortinget har bedt om. Handlingsplanen lages i nært samarbeid med dem som representerer kulturbedriftene, fagmiljøer og andre departementer. Vi har så langt mottatt mange spennende innspill som vil bli tatt med i det videre arbeidet med å utforme mest mulig treffsikre tiltak.

Jeg gjør oppmerksom på at feltet kultur og næring også blir omtalt i stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikk som er under utarbeidelse i Kommunal- og regionaldepartementet.

Arbeidet med handlingsplanen om kultur og næring er godt i gang, og jeg har tatt sikte at den skal kunne fremlegges høsten 2006.