Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:948 (2005-2006)
Innlevert: 29.05.2006
Sendt: 30.05.2006
Besvart: 12.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil statsråden ta initiativ til at legekontoret på Drag i Tysfjord kan reetableres, og vil statsråden bidra til å få på plass en snarlig realisering av et flerkulturelt helse- og sosialfaglig kompetansesenter i det lulesamiske området?

Begrunnelse

Lege og helseservicefunksjonene på Drag i Tysfjord, er blitt svært usikker og vanskelig, etter at Drag legekontor brant ned 16. mars i år. Flere interessenter på Drag (Drag Utvikling) har i flere år jobbet med å utvikle konseptet Samisk helse- og sosialsenter, et flerkulturelt kompetansesenter i dette lulesamiske området. Nabokommunene Hamarøy og Steigen har deltatt i dette arbeidet. Sametinget har støttet utviklingsarbeidet økonomisk. Tysfjord kommune har ikke valgt å delta i arbeidet. Prosjektets mål er å utvikle et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud for den samiske og norske befolkningen i området.
Tysfjord kommune har vedtatt at det skal bygges 12 sykehjemsplasser på Drag. Etter at legekontoret brant ned, har et knapt flertall i kommunen besluttet å flytte legekontoret til nabokommunen. Videre planlegger Tysfjord kommune bygging av legekontor og sykehjem i to faser uten at det samiske perspektivet ivaretas.
18. april d.å. ble det arrangert et folkemøte på Drag, hvor 220 personer møtte. Her ble det vedtatt en enstemmig uttalelse om at legekontoret etableres på Drag og at "Samisk helse- og sosialsenter - et flerkulturelt kompetansesenter i lulesamisk område" realiseres med det innhold som er skissert i Drag Utviklings konsept. Et flerkulturelt kompetansesenter i det lulesamiske område vil være et godt egnet verktøy i å oppfylle lovens intensjoner og kunne dekke de tjenester som også gjelder innen helse og sosialtjenesten.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet har i lengre tid vært kjent med at det samiske miljøet i regionen og i Tysfjord kommune spesielt ønsker seg et lulesamisk kompetansesenter på Drag. Et slikt ønske synes å være begrunnet i hensynet til likeverdige helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen slik det fremkommer av NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge og i Stoltenberg I-regjeringens handlingsplan fra 2001 for oppfølging av denne. Det er noe av den samme tenkningen som lå til grunn for etableringen av nasjonale kompetansesenterfunksjoner for samisk befolkning innen psykisk helsevern og spesialistlegesenteret i Karasjok. Spørsmålet som tas opp fra representanten Ivar Kristiansen er knyttet til det lulesamiske området.

Selskapet Drag Utvikling har tidligere søkt Sosial- og helsedirektoratet om tilskudd til planleggingsarbeid. Direktoratet avslo søknaden begrunnet både i mangel på kommunal forankring, og at tiltaket ikke var prioritert i handlingsplanen "Mangfold og likeverd" som direktoratets tilskuddsmidler til samiske forhold skulle gå til.

Hovedprinsippet for organisering, drift og finansiering av helse- og sosialtjenester følger av de tjenestelover som regulerer helse- og sosialtjenesten i Norge og Stortingets budsjettvedtak. Dette omfatter også slike tjenester overfor den samiske befolkningen. Det er bred enighet i Norge om at det ikke skal etableres særskilte tjenestetilbud utenom det ordinære ansvar som henholdsvis kommunene, fylkeskommunene og staten har for ulike helse- og sosialtjenester. Dette betyr at landets kommuner har et ansvar for å organisere og finansiere de kommunale tjenester som følger av regelverket. Innenfor regelverket har den enkelte kommune et selvstendig ansvar for - og frihet til - hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Tysfjord kommune har uansett et særskilt ansvar for at tjenester overfor den samiske befolkning ytes i henhold til kravene i samelovens språkregler.

Jeg registrerer at Tysfjord kommune ikke har stilt seg bak forslaget om et samisk helse- og sosialsenter på Drag i Tysfjord. Jeg forutsetter at Tysfjord kommune som ansvarlig for helse- og sosialtjenester overfor innbyggerne i sin kommune vil ha et hovedansvar for finansieringen av det som anses som de kommunale tjenester i et slikt senter. De tjenester som har preg av å være utviklingsarbeid og kunnskapsoppbygging på tvers av kommuner og forvaltningsnivå, vil kunne være aktuelt for departementet å vurdere. Jeg er kjent med at planene så langt også ser for seg lokalisering av desentraliserte spesialistfunksjoner ved senteret. Slike funksjoner har betydning for Regionalt helseforetak Nord og må drøftes med dem.

Når det gjelder legekontoret på Drag anser jeg dette for å være et ansvar som i sin helhet er Tysfjord kommunes ansvar, selv om det har relevans for det omtalte kompetansesenteret. Det er også opp til kommunen å samarbeide med nabokommuner om løsninger som skal ivareta kommunens ansvar for allmennlegetjenesten i kommunen, samt sørge for at alle innbyggerne skal kunne være tilknyttet en fastlege. Hensynet til likeverdig tjenestetilbud skal ligge til grunn her. Hvis organiseringen ikke anses å være forsvarlig eller i strid med regelverket, er det Helsetilsynet i fylket sitt ansvar å overvåke dette.