Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:947 (2005-2006)
Innlevert: 29.05.2006
Sendt: 30.05.2006
Besvart: 08.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva er det som hindrer samferdselsministeren i å komme fram til en løsning for utbyggingen av E6 Hovinmoen-Minnesund?

Begrunnelse

Høyre mener at ulykkestallene på E6 nord for Gardermoen er så høye at det vil være en unødvendig gambling med menneskeliv å utsette utbygging av ny E6 Hovinmoen-Minnesund. Strekningen er klar til å påbegynnes. Det viktigste tiltaket for å få ned ulykkestallene er å komme i gang med utbygging av denne strekningen. Det fremstår som uforståelig at Samferdselsministeren velger å utsette en strekning som allerede er klar for utbygging, i påvente av bompenge- og veitekniske løsninger for strekningen Minnesund-Skaberud. Dersom statsråden står på at hun vil ha en totalløsning for finansiering av strekningen Hovinmoen-Skaberud, kan utbyggingen bli forsinket med to år. Det mener Høyre er uakseptabelt og uforsvarlig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar 3. mai 2006 på spørsmål nr. 793 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Eirin Faldet, hvor jeg for E6-strekningen Gardermoen (Hovinmoen) i Akershus til Kolomoen i Hedmark opplyste om status i Nasjonal transportplan 2006-2015 og handlingsprogrammet for denne perioden, status i planarbeidet etter plan- og bygningsloven, status i arbeidet med finansieringsløsningen og forventet anleggsstart.

Siden dette har Ullensaker herredsstyre og Eidsvoll kommunestyre 8. mai 2006 vedtatt reguleringsplaner for strekningen Hovinmoen-Dal, og Samferdselsdepartementet har 30. mai 2006 fastsatt planprogrammet for felles planlegging av E6 og Dovrebanen langs Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommuner.

Det har lenge vært bred enighet om å sikre en fremdrift i planarbeidet som gir mulighet for å behandle alle delstrekningene som er aktuelle for bompengefinansiering som en samlet sak. I brev av 18. mai 2006 til samferdselsministeren og i møte i Samferdselsdepartementet 30. mai 2006, gir imidlertid Hedmark og Akershus fylkeskommuner uttrykk for at hensynet til fremdriften tilsier oppsplitting av prosjektet slik at det så snart som mulig fremmes en bompengeproposisjon med antennesystem for delstrekningene:

- Hovinmoen-Dal (11 km)

- Skaberud-Kolomoen (12 km)

Fylkeskommunene foreslår at det senere fremmes en ny bompengeproposisjon for mellomstrekningen Dal-Skaberud (43 km), hvor også satsene for passering av antennepunktene på hele strekningen Hovinmoen-Kolomoen endelig fastsettes. I likhet med spørsmålsstillerne i Stortinget, Hedmark og Akershus fylkeskommuner og de berørte kommunene, er jeg opptatt av fremdriften av planleggingen og utbyggingen av E6 nordover fra Gardermoen. Vegen er i dag svært ulykkesbelastet og har kapasitetsproblemer. For meg er det derfor viktig at det blir valgt effektive løsninger for utbyggingen.

Ved en oppsplitting av prosjektet vil det være mulig å fremme en bompengeproposisjon for Stortinget for strekningen Hovinmoen-Dal i Akershus og strekningen Skaberud-Kolomoen i Hedmark i 2007. Ut fra plansituasjonen og Statens vegvesen sitt arbeid med byggeplaner og grunnerverv, vil bygging da kunne starte i løpet av 2007 for Hovinmoen-Dal og Skaberud-Kolomoen. Med behandling av alle delstrekningene som en samlet bompengesak, vil det være mulig å starte bygging for de nevnte strekningene to-tre måneder senere enn ved en oppsplitting, forutsatt at aktørene drar i samme retning i planavklaringen for Dal-Skaberud.

Så langt i planprosessen er det framkommet store sprik i synet på aktuelle løsninger for E6 langs Mjøsa. Dette kan anskueliggjøres ved at Statens vegvesen ønsker veg i dagen på store deler av strekningen, mens kommunene ønsker flere lengre tunneler. Grove anslag viser at Statens vegvesen sin hovedløsning for veg på denne strekningen vil koste ca. 1 800 mill. kr, og at kommunenes vegløsninger vil koste ca. 3 000 mill. kr. Statens vegvesen vurderer det derfor som mest realistisk at en forutsetning om planavklaring for hele strekningen før anleggsstart, vil innebære oppstart høsten 2008 for Hovinmoen-Dal og Skaberud-Kolomoen, det vil si om lag ett år senere enn ved en oppsplitting.

Jeg mener det i utgangspunktet er en stor fordel at kostnadene for hele strekningen er nærmere avklart før et forslag om finansieringsopplegg for strekningen Gardermoen-Kolomoen legges fram for Stortinget. Det store spriket i synet på valg av løsning innebærer at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til totalkostnaden for prosjektet og derfor også til finansierings- og framdriftsplanen. Jeg mener likevel at en vurdering av hvorvidt det vil være hensiktsmessig å dele opp finansieringen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen må være basert på et tilfredsstillende faglig grunnlag. Jeg vil derfor be Vegdirektoratet om en mer inngående faglig vurdering av blant annet prosjektets utbyggingsrasjonalitet og kostnadsusikkerhet knyttet til de ulike alternativer for finansiering av strekningen.