Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:950 (2005-2006)
Innlevert: 30.05.2006
Sendt: 30.05.2006
Besvart: 08.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden bidra til at det igangsettes et pilotprosjekt snarest mulig for å gjøre det mulig å få produktet Hocus-Focus på markedet?

Begrunnelse

Det er utviklet et helt nytt leseverktøy for alle som sliter med å tilegne seg skriftelig informasjon, så som dyslektikere, svaksynte og andre.
Særlig i den ordinære skolen ville et slik produkt kunne hjelpe våre barn til en bedre læring.
Produktet er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Sørlandets Kompetansefond. Videre har produktet en OFU kontrakt med Rikstrygdeverket. Det har vært et nært samarbeid med kompetansemiljøene underveis og konseptet er patentsøkt. Inntil nå har det blitt brukt ca. 8 mill. kr på FoU.
Teksten hentes inn ved hjelp av en håndholdt integrert skanner, avsnitt for avsnitt, og kan deretter leses i displayet. Et enkelt brukergrensesnitt gjør at brukeren kan skanne, lese og skanne igjen uten å forholde seg til kompliserte operasjoner. Produktet vil også få integrert lyd som kan aktiveres på ordnivå, linjenivå eller hele teksten. Den gir også en mulighet for oversettelse av ulike språk.
Det har vært gjennomført et forprosjekt med støtte fra Forskningsrådet, samt i samarbeid med professor F. Tønnessen fra Senter for Leseforskning og HiA. Prosjektet gav tydelige resultater som viste at fks dyslektikere vil ha stor nytte av å få fremstilt teksten på en tilpasset måte slik Hocus-Focus gjør. Det som nå mangler er midler til et pilotprosjekt slik at produktet kan komme i produksjon, å dermed ut til brukerne.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I 1997 ble ansvaret for finansiering og formidling av skolehjelpemidler overført fra kommunesektoren til folketrygden. I den forbindelse utarbeidet daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet retningslinjer som setter rammer for om et produkt skal defineres som et hjelpemiddel eller et læremiddel. Retningslinjene gir skolen finansieringsansvar for pedagogisk programvare, mens folketrygden har finansieringsansvar for administrativ programvare og hjelpemiddelprogram. Når det gjelder elektronisk programvare kan det i enkelte tilfelle være vanskelig å avgjøre om et program er et hjelpemiddel eller et læremiddel. Det vil her være den enkelte brukers utnyttelse av programmet, og målsetningen ved bruken, som vil være avgjørende for om programmet skal regnes som et hjelpemiddel eller et læremiddel.

Utdanningsdirektoratet deltar i ulike samarbeidsfora med enheter i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, Rikstrygdeverket, Sosial- og helsedirektoratet, Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek o.a. for å følge utviklingen på hjelpemiddelområdet. En del elever i grunnopplæringen benytter seg av ulike former for tilpasning av tekst i lærebøkene. En mulighet er å få teksten skannet inn via hånd- eller bordskannere og omdannet til opplesing gjennom kunstig tale. Slike datatekniske hjelpemidler ser ut til å ha fått en viss utbredelse i de siste årene, også innenfor skolen.

Utdanningsdirektoratet har enkelte finansielle støtteordninger som skal sikre elever og lærlinger i grunnopplæringen læremidler, men har ingen særskilte støtteordninger for finansiering av utvikling av hjelpemidler.

Kunnskapsdepartementet har innhentet informasjon fra Rikstrygdeverket som opplyser at prisforhandlingskontoret i Rikstrygdeverket inngår avtale (utlysing av anbud) med ulike leverandører innenfor ulike produktgrupper på hjelpemiddelområdet. De fleste avtalene gjelder for 2 år og inneholder pris og leveringsbetingelser for hjelpemidler til funksjonshemmede. Avtalene gjelder hjelpemidler som kjøpes inn av landets 19 hjelpemiddelsentraler (en hjelpemiddelsentral i hvert fylke). En leverandør av et nytt produkt må respondere på en anbudsinnbydelse for eventuelt å bli en leverandør av et aktuelt produkt innenfor et bestemt produktområde. Det er pr. i dag inngått avtaler med leverandører innenfor de fleste produktområdene på hjelpemiddelområdet.

Det finnes imidlertid en del produktområder hvor Rikstrygdeverket ikke inngår avtaler med leverandørene. I slike tilfeller kjøper de ulike hjelpemiddelsentralene aktuelle hjelpemidler direkte fra leverandør. Innenfor disse produktgruppene kan leverandørene henvende seg til den enkelte hjelpemiddelsentral og orientere om sine produkter.

Hocus-Focus har en OFU-kontrakt med Rikstrygdeverket. Dette innebærer økonomisk bistand for å utvikle produktet videre. Utviklerne, Innovasjon Norge AS og Rikstrygdeverket bidrar hver med en tredel av kostnadene.

Jeg vil holde meg orientert om dette og andre produkter som kan gi bedre læring for de som sliter med å tilegne seg skriftlig informasjon. Kunnskapsdepartementet har imidlertid ikke midler som kan brukes til utvikling eller produksjon av hjelpemidler. De som står bak produktet Hocus-Focus må utnytte de eksisterende ordningene.