Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:953 (2005-2006)
Innlevert: 30.05.2006
Sendt: 31.05.2006
Besvart: 08.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil olje- og energiministeren ta initiativ til fornyet behandling av vern av Åbødalsvassdraget i Sauda, slik at grunnleggende demokratiske forvaltningsprinsipper blir lagt til grunn ved at alle berørte parter som lokale myndigheter, organisasjoner, grunneiere og enkeltpersoner blir hørt før endelig vedtak fattes?

Begrunnelse

Under behandlingen av St.prp. nr. 75 (2003-2004) ble Åbødalsvassdraget i Sauda vernet. Dette skjedde uten ordinær saksbehandling for slike saker, og uten at demokratiske forvaltningsprinsipper ble fulgt ved at berørte parter som lokale myndigheter, enkeltpersoner, grunneiere og organisasjoner ble hørt.
Denne saken har vist at storsamfunnet griper inn og totalt overkjører både grunneiere og lokale myndigheter uten at disse engang er kommet til orde i saken. Normal saksbehandling ved høringer og befaringer ville vist at de inngrep som var planlagt i vassdraget var minimale og ville hatt svært marginal miljømessig betydning.
Under Stortingets behandling av verneplanen påpekte to av dagens regjeringspartier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at Åbødalsvassdraget ikke hadde vært underlagt en vurdering i arbeidet med verneplanen, men var foreslått vernet med bakgrunn i at vassdraget ikke ble vedtatt utbygd i forbindelse med behandlingen av Sauda-utbyggingen, jf. Innst. S. nr. 274 (2002-2003). Disse partier mente at vassdrag som skal vernes, bør ha vært på høringsrunder slik at rettighetene til lokaldemokratiet, enkeltpersoner, grunneiere og organisasjoner ivaretas.
I tillegg til dette viste Senterpartiet til at det ikke lenger var aktuelt med en større utbygging av Åbødadalsvassdraget, men at det forelå ønske om å bygge mindre kraftverk i elva, der dette ikke kom i konflikt med verneverdiene. Partiet foreslo derfor å ta Åbødalsvassdraget ut av verneplanen.
Til tross for de meget klare signalene fra Arbeiderpartiet, var det til slutt dessverre bare Senterpartiet og Fremskrittspartiet som stemte for å ta vassdraget ut av verneplanen.
Viser forøvrig til innspill i sakens anledning fra LVK og Sauda kommune som departementet er kjent med.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Ved konsesjonsbehandlingen av Saudautbyggingen i 2003 ble flere vassdrag, deriblant Åbødalsvassdraget, tatt ut av det omsøkte prosjektet. Overføringen av Åbødalsvassdraget ble tatt ut blant annet på grunn av kulturlandskapet i området og vassdragets betydelige miljøkvaliteter.

I proposisjonen om supplering av verneplanen for vassdrag foreslo departementet å ta Åbødalsvassdraget inn i verneplanen ettersom vassdraget hadde vært gjenstand for en omfattende utredning nær i tid. Stortingsflertallet støttet forslaget i proposisjonen og vedtok vern av vassdraget i forrige vårsesjon.

Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag nå for noen fornyet behandling av vernet av Åbødalsvassdraget.

Dersom de planlagte tiltakene representanten viser til ikke vil komme i konflikt med verneverdiene har Stortinget åpnet for at det kan konsesjonsbehandles mindre kraftverk på inntil 1 MW i vernede vassdrag.