Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:955 (2005-2006)
Innlevert: 30.05.2006
Sendt: 31.05.2006
Besvart: 14.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren sørge for at riksveg 7 over Hardangervidda blir vinterbrøytet vinteren 2007?

Begrunnelse

Både på vestsiden og østsiden av riksveg 7 Hardangervidda har det i den senere tid vært en del bekymring knyttet til om Hardangervidda vil bli vinterbrøytet vinteren 2007. Gode, trygge og åpne veier er viktig både for bosettingen og næringsvirksomhet. Ikke minst for en av de store næringene i regionen, reiselivet.
En permanent vinterstengning av riksveg 7 Hardangervidda vil være katastrofalt for Hardanger og Øvre Hallingdal. Veien er en av de viktigste kanalene for generering av trafikk og turister, så vel sommer som vinter. For lokalbefolkningen er veien en livsnerve.
I Hardanger er det primært sommeren som er høysesong. De såkalte skuldersesongene har avgjørende betydning for lønnsomheten. En lønnsomhet som uansett er marginal. Permanent vinterstengning vil ødelegge hele vårsesongen, og vil ha stor negativ betydning for selve høysesongen, som er sommeren.
I Hallingdal har de vært svært flinke å satse på vinterturisme. Mange vestlendinger har funnet sitt vinterparadis øst for vannskillet. Storsamfunnet kan ikke slå bena under lokal innsatsvilje og pågangsmot ved å kutte en av de viktigste navlestrengene.
Et minimum av langsiktighet i rammebetingelsene må vi kunne garantere.
Den sikreste måten å unngå å skape usikkerhet for de som er avhengige av riksveg 7 Hardangervidda i fremtiden, vil være å bygge miljøtunneler. Det vil lette vintervedlikeholdet betydelig og vil ivareta hensynet og ansvaret vi har for villreinen langt bedre enn i dag.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Stortinget si behandling av budsjettet for 2002 og 2003 ble det vedtatt at riksveg 7 skulle vurderast i forhold til vegen sin barriereeffekt for villreinen på Hardangervidda. Kriterier og praktisk opplegg for mellombels stenging blei presentert i St.prp. nr. 1 (2003-2004) og vidare utdjupa i St.prp. nr. 1 (2004-2005). Spørsmålet om fortsatt vinteropen riksveg 7 over Hardangervidda vil bli lagt fram for Stortinget til ny vurdering i budsjettet for 2007, på grunnlag av resultat frå forsknings- og utgreiingsarbeid, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004).