Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:960 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 12.06.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Departementet har besluttet å fastsette "turistkvoten" for selvfanget fisk til 15 kg pr. person.
Hva er grunnen til at Regjeringen nå legger seg på en såpass lav kvote som 15 kg pr. person, og er ikke Regjeringen bekymret for de skadevirkninger en så pass lav kvote kan få for norsk reiselivsnæring?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Utførselskvoten som ble innført med virkning fra 1. juni 2006 er et tiltak som har vært aktuelt og omtalt i flere år, og det har i diskusjonen omkring denne vært nevnt flere ulike kilogrenser.

Nye tall fra Transportøkonomisk institutt viser at for utenlandske bilturister som fisker i Norge, tilsvarte gjennomsnittlig fangst i 2004 14,5 kg filet pr. reisefølge - altså ikke pr. person - i vintersesongen hvor fangstkvantumet er høyest. Samme undersøkelse viser videre at gjennomsnittlig fangst i sommer- og høstsesongen var på under 13 kg filet pr. reisefølge/kjøretøy. Det var i gjennomsnitt 3 personer pr. kjøretøy i sommersesongen.

Basert på disse tallene, samt annen tilgjengelig informasjon om estimert fangst fra turistfiske og antall fisketurister, er utførselskvoten satt til 15 kg pr. person. Dette er godt over gjennomsnittlig utførsel pr. turist som faktisk har fisket i norske farvann. Jeg vil også understreke at det utenom kvoten kan bringes med én troféfisk ut av landet, og dette er viktig for mange ivrige sportsfiskere.

Enkelte representanter for reiselivsnæringen har uttalt at de finner en kvote på 15 kg for lav. Men dersom man velger å ta med seg fisk ut av Norge, er det sannsynligvis fiskefilet som er mest aktuelt - og 15 kg filet tilsvarer 48 kg fisk etter en omregningsfaktor på 3,25, som er faktoren for maskinfiletert skinn- og benfri filet.

15 kg filet er nok til 60 middager for en person. Det er oppsiktsvekkende dersom fisketurister velger bort Norge fordi man bare får ta med seg hjem fisk til 60 middagsporsjoner. Som sammenligningsgrunnlag kan det nevnes at hver nordmann spiste omtrent 8,4 kg filet av marin fisk pr. person i 2005. Tilsvarende kvantum i Tyskland, som er blant de viktigste markedene for fisketurisme, er under 7 kg.

Videre vil jeg trekke fram at Sverige har en generell innførselskvote på 15 kg sløyd fisk til privat konsum. Den fastsatte utførselskvoten fra Norge harmoniserer altså med grensen for innførsel til Sverige. Videre er det en generell innførselsgrense i EU-området på 175€ for varer til privat konsum. Dersom markedsprisen i detaljhandelen legges til grunn for verdien, vil dette eksempelvis tilsvare i underkant av 15 kg torskefilet.

Fisketurisme er et voksende segment i reiselivsnæringen, og skaper både sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Det er imidlertid viktig at beskatningen av fiskeressursene skjer innenfor ansvarlige rammer. Deler av fisketurismen har fra flere hold blitt kritisert for å representere et skjult næringsfiske som truer lokale fiskeressurser og tradisjonelt næringsfiske. Utførselskvoten skal primært virke preventivt mot det kvantumsorienterte turistfisket.

Grunnlaget for fisketurisme i Norge må være den opplevelsen man får, og ikke hvor mange kilo filet det er mulig å ta med ut av landet. Sett i lys av forskernes kvoteanbefalinger for neste år og de kvotereduksjonene som yrkesfiskerne vil få, synes jeg på ingen måte at en utførselskvote på 15 kg fisk eller fiskevarer er urimelig.