Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:963 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 01.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): På bakgrunn av store kostnadsoverskridelser ved statlig prosjekter, særlig innenfor samferdselssektoren, er det innført regelverk om kvalitetssikring av statlige investeringer på over 500 mill. kr. Slik kvalitetssikring er nødvendig for å sikre forsvarlig bruk av offentlige midler. Det er samtidig viktig å sikre full offentlig åpenhet om slik kvalitetssikring.
Vil statsråden sørge for at kvalitetssikringsrapporter blir offentlig tilgjengelig?

Begrunnelse

Departementet har i lang tid, atskillig lenger enn den tiden regjeringen Stoltenberg II har sittet, vurdert om rapporter om kvalitetssikring av store statlige prosjekter skal gjøres offentlig tilgjengelig, bl.a. via Internett.
Det er særlig i de mange og store samferdselsprosjektene en slik kvalitetssikring er aktuell. I de store prosjektene som ER behandlet, har det vært varierende praksis både mht. offentliggjøring og mht. bruk av rapportene som vedlegg til sak ved behandling i Stortinget. En slik praksis er etter min vurdering på ingen måte tilfredsstillende.
Jeg legger til grunn at kvalitetssikring skal dokumentere de forutsetninger som prosjektet er basert på og sikre tilfredsstillende kvalitet i disse. Jeg legger også til grunn at både forutsetninger og vurderingen av disse bør være fullt ut offentlig tilgjengelig. Jeg legger også til grunn at slik offentliggjøring og slikt innsyn på ingen måte kan svekke statens forhandlingsposisjon i en etterfølgende anbudsrunde, men sikre gode beslutningsgrunnlag hos offentlig myndighet som på ulike måter skal treffe beslutning knyttet til prosjektet.
Jeg går ut fra at også denne regjering ønsker full åpenhet og full innsikt i alle sider ved alle viktige saker, og håper derfor statsråden snarlig vil sørge for at rapporter om kvalitetssikring av alle statlige investeringsprosjekter på over 500 mill. kr blir helt og fullstendig offentlig tilgjengelig straks de foreligger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg si at jeg prinsipielt er enig i at det i så stor grad som mulig bør være åpenhet om kvalitetssikringen som konsulenten utfører.

Samferdselsdepartementet har i dag en praksis for å offentliggjøre sluttrapportene fra den eksterne kvalitetssikringen av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) etter at et bevilgningsforslag er sendt til Stortinget. Dette samsvarer med praksisen i andre sektorer. Jeg er imidlertid kjent med at Statens vegvesen og Jernbaneverket mener en full offentliggjøring av konsulentenes rapporter kan være uheldig. Bakgrunnen for etatenes holdning er i hovedsak at rapportene nokså gjennomgående inneholder svært detaljerte opplysninger og drøftinger knyttet til priser og prisusikkerhet, herunder markedsvurderinger. I tillegg drøftes ofte alternativer for plassering av ansvar og risiko i forholdet byggherre/entreprenør og forhold av betydning for kontraktsstrategi.

Disse forholdene vil være sentrale elementer for den enkelte tilbyders kalkyle i den påfølgende konkurransen. Det er viktig at denne konkurransen skjer på fritt grunnlag basert på konkurransegrunnlaget for den enkelte kontrakt uten å bli påvirket av byggherrens og konsulentens detaljerte kalkyler og drøftinger i forkant.

Jeg mener på bakgrunn av dette at det er nødvendig at Samferdselsdepartementet, i samråd med Finansdepartementet, utreder behovet for en omlegging av offentliggjøringspraksisen knyttet til ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag i samferdselssektoren. En slik utredning vil blant annet avdekke mulige konsekvenser dagens offentliggjøringspraksis har for den enkelte tilbyders tilbud/kalkyler i de enkelte anbudskonkurranser.