Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:965 (2005-2006)
Innlevert: 01.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 08.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kunnskapsdepartementet har godkjent Nord-Trøndelag fylkeskommunes søknad om å opprette en ny landslinje ved Grong videregående skole. Samtidig har departementet stilt en tidligere mottatt søknad om det samme tilbudet i nabokommunen i bero i påvente av en ny friskolelov.
Hvorfor har departementet hatt det så travelt med å innfri fylkeskommunens søknad all den tid man allerede har liggende en tidligere mottatt søknad om det samme tilbudet?

Begrunnelse

I samarbeid med Overhalla kommune har NamdalsAkademiet sendt en søknad om å få etablere en friskole i kommunen. Skolens utdanningstilbud vil være en nisjeutdanning som retter seg mot opplevelsesnæringen med vekt på sportsfiskenæring, sportshandel samt hotell- og restaurantvirksomhet innen utmark og reiseliv.
Selv om sentrale politikere som Bjarne Håkon Hanssen har uttalt seg positivt om søknaden og ment at den nye friskoleloven vil åpne for slike tilbud, har kunnskapsministeren likefullt stilt den i bero for å forhindre det han selv kaller et "frislepp" av friskoler før han får tid til å endre friskoleloven.
Mens NamdalsAkademiet må vente på behandling av sin søknad, sender Nord-Trøndelag fylkeskommune en søknad om å få opprette en landslinje på Grong videregående skole med det samme tilbudet. Kommunene er naboer. Rektor ved Grong videregående skole bekrefter at han har fått en muntlig innvilgelse av søknaden fra departementet.
Den opprinnelige søknaden fra NamdalsAkademiets er utarbeidet i et nært samarbeid med ForshagaAkademin, som over tid har utviklet dette konseptet i Sverige. I lys av det arbeidet som har vært nedlagt i å utforme denne utdanningsideen, er det ikke sannsynlig at Nord-Trøndelag Fylkeskommune i det stille og over tid, har drevet sitt eget utviklingsarbeid langs de samme linjer.
Det er derfor betenkelig at innholdet i en søknad som må ligge på vent av politiske grunner, blir overtatt av en offentlig aktør som man har sørget for at har mulighet til en mye enklere saksgang. Politisk ledelse av utdanningssektoren burde ikke legge til rette for at en seriøs søknad om å opprette en friskole med et innhold som ligger utenfor det som den offentlige skolen dekker, får grunnlaget revet vekk under seg ved at departementet selv innvilger en søknad som fremstår som et plagiat av den opprinnelige.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I 2005 rapporterte Aust-Agder fylkeskommune at de ikke var i stand til å opprettholde landslinjetilbudet ved Valle videregående skole. Dette informerte Regjeringen Stortinget om i St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 på følgende måte:

"Aust-Agder fylkeskommune vil legge ned landslinjetilbudet ved Valle videregående skole innen musikk, dans, drama med fordypning folkemusikk fra høsten 2006 fordi søkningen er for liten. Kunnskapsdepartementet vurderer om den frigjorte bevilgningen kan brukes til å gi andre fylkeskommunale tilbud status som landslinje, eller til styrking av eksisterende landslinjer."

Dette er bakgrunnen for at jeg har uttalt meg positiv til at det opprettes landslinje ved Grong videregående skole. Jeg mener altså at de frigjorte midlene bør nyttes til å opprettholde landslinjeaktiviteten. Dette er også i tråd med Soria Moria-erklæringen der det står at Regjeringen vil "sikre landslinjene stabil og langsiktig statlig finansiering".

NamdalsAkademiet søkte 22. mars 2005 Utdanningsdirektoratet om godkjenning av friskole i Overhalla kommune. Nord-Trøndelag fylkeskommune er negativ til etableringen, jf. fylkeskommunens uttalelse av 2. desember 2005.

Jeg vil vise til at departementet 13. desember 2005 instruerte Utdanningsdirektoratet om å stille behandlingen av søknader om etablering av nye friskoler i bero. Denne instruksen omfattet blant annet søknaden fra NamdalsAkademiet. Stortinget har nå vedtatt lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven etter forslag i Ot.prp. nr. 43 (2005-2006), jf. Besl. O. nr. 52 (2005-2006) og Lagtingets vedtak av 1. juni 2006. Etter at lovendringene har trådt i kraft er adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig opphevet. Friskoleloven inneholder imidlertid en bestemmelse om at det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller. Unntaksbestemmelsen er først og fremst aktuell for såkalte grendeskoler.

Direktoratet vil nå avgjøre de innkomne søknadene om å etablere friskole på grunnlag av den nye loven. Som klageinstans vil det ikke være riktig av meg å kommentere søknaden fra NamdalsAkademiet nærmere på det nåværende tidspunkt. Det vil heller ikke være riktig av meg å ha synspunkter på representanten Gundersens påstand om at landslinjen ved Grong videregående skole fremstår som et plagiat av søknaden fra NamdalsAkademiet.