Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:968 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 15.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Samferdselsministeren har ved en rekke anledninger fremsatt påstander om kutt i vegvedlikehold i forrige stortingsperiode, budsjettmessig utvikling innenfor samferdselssektoren i forrige periode, denne regjeringens budsjett for 2006, og om hvordan denne regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan 2006-2015. Av hensyn til ryddigheten i den politiske debatt vil det være nyttig at tallgrunnlaget omkring de nevnte forhold er avklart.
Vil statsråden legge frem sine regnestykker om disse forhold?

Begrunnelse

Tallmessig avklaring om tallgrunnlag vil kunne ta bort en diskusjon om dagens tall og historiske tall. Derved kan vi få hovedfokus på utfordringer og problemstillinger fremover og en diskusjon om virkemidler og løsningsfremmende tiltak.
Jeg gjentar at dette spesifikt gjelder:
Vegvedlikehold av riksveier i perioden f.o.m. statsbudsjettet for 2002 t.o.m. statsbudsjettet for 2005; årlige beløp og endring fra fjorår i de enkelte års budsjett. Her er det viktig at talldokumentasjon også viser frem forskjellen på budsjettforslaget for 2002 levert av Stoltenberg I og endelig vedtatt budsjett for 2002 i regi av regjeringen Bondevik II.
Det bør også vises om Stortinget i sine budsjettvedtak har gitt styringssignaler mht. prioritering av ulike vedlikeholdstiltak; f.eks. asfaltering.
Tilsvarende for hele samferdselsbudsjettet, altså årlig hele kap. 1320 Statens vegvesen, endring i de årlige budsjetter post for post og totalt for hele kap.1320 slik at utviklingen år for år i forslaget fra Stoltenberg I for 2002, vedtatt budsjett 2002, 2003, 2004, 2005, inklusive revidert budsjett for de samme årene, samt vedtatt budsjett for 2006 fra Stoltenberg II, vises.
Vedtatt budsjett for 2006 (Stoltenberg II), inklusiv Revidert statsbudsjett 2006 sammenlignet med Stortingets spesifiserte vedtak 15. juni 2004 ved behandling av Innst. S. nr. 240 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. På denne måten kan vi få et avklart grunnlag for "måling" av hvordan statsbudsjett for 2006 oppfyller Stortingets tidligere vedtak om årlig bevilgningsramme for oppstartet Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015, altså første året i den nye transportplanen.
Jeg håper dette kan gjøres hurtig og tydelig slik at uenighet om faktiske tall og budsjetter i årene som ligger bak oss kan fjernes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I begrunnelsen til spørsmålet tar stortingsrepresentanten Sortevik opp en rekke forhold og sammenligninger som berører utviklingen på Statens vegvesens (SVVs) budsjett i perioden 2002 til 2006, samt for SVVs budsjett for 2006 når det gjelder oppfølgingen av Stortingets vedtak av Nasjonal transportplan 2006 (til 2009), som tilsvarer etatens handlingsprogram (HP). I vedlegg 1 og vedlegg 2 er den informasjon som etterspørres satt opp skjematisk.

I vedlegg 1 er det for hvert av årene fra 2002 til 2006 gjennomgått utviklingen fra den sittende regjerings opprinnelige budsjettforslag (Gul bok), pluss ev. Tillegg til Gul bok, samt endringer som følge av forlik/vedtak i Stortinget som leder fram til Blå bok for året (saldert budsjett). Hovedvekten er lagt på prosessen fram til hovedbudsjettforliket om høsten før jul, men det er også tatt med sum bevilgningsendringer i samband med Revidert nasjonalbudsjett (RNB) om våren og ev. i nysalderingen om høsten, som leder fram til de endelige bevilgningstallene i statsregnskapet (St.meld. nr. 3 for 2006 kun t.o.m. Revidert nasjonalbudsjett).

Når det gjelder spørsmålet om prosentvis endring fra foregående års budsjett, så er det oppgitt forskjellen mellom Blå bok/saldert budsjett i to påfølgende år. Siden enkelte budsjettposter ikke har eksistert hele tiden, er flere poster ofte slått sammen i beregningene av prosentendringer mellom år for å gjøre sammenligninger meningsfylt, jf. noter til tabellen for det enkelte år. For 2006 må det spesielt nevnes at regjeringen Bondevik II i budsjettforslaget (Gul bok) la opp til å innføre en nettoordning for føring av merverdiavgift, som regjeringen Stoltenberg II reverserte i Tillegget. For 2006 spesielt er det derfor også tatt med en tilleggstabell, som viser den reelle forskjellen mellom budsjettforslaget fra henholdsvis regjeringen Bondevik II og regjeringen Stoltenberg I.

Alle tall i vedlegg 1 er i løpende priser og er hentet fra offisielle stortingsdokumenter.

De tre årene regjeringen Bondevik II inngikk budsjettforlik med Fremskrittspartiet er markert med svart i headingen og i kolonnen som viser avviket mellom regjeringens opprinnelige budsjettforslag og Blå bok, dvs. endringene som kom i budsjettforliket. Når det gjelder drift og vedlikehold spesielt, så viser oversiktene at det i hovedbudsjettforlikene om høsten kun er bevilget 1 mill. kr ekstra til drift og vedlikehold (post 23) i forliket om statsbudsjettet for 2005.

I vedlegg 2 er det gitt en grafisk/tabellarisk oversikt som viser status for SVVs budsjett ad oppfølgingen av Stortingets vedtak i samband med behandlingen av NTP for 2006 (til 2009), som tilsvarer både SVVs HP og det ambisjonsnivå som er uttrykt i Soria Moria-erklæringen. Alle tall er oppgitt i faste 2006-priser (med den prisomregning som er brukt for respektive poster pr. år i statsbudsjettet) for å kunne sammenligne de ulike milepælene. Stortingets NTP-vedtak/HP lå 1 050 mill. kr over NTP-forslaget fra regjeringen Bondevik II, men avviket blir noe større på grunn av prisomregning. Når det gjelder bevilgningene, så er bevilgninger til OPS-prosjekter holdt utenfor (over eller underdekning har liten mening). I tillegg er kun 52 mill. kr relatert til Bjørvika tatt med, jf. at resten av midlene etter opplegget som ble vedtatt skal komme i tillegg til NTP/HP-rammen. Mer tekniske bevilgningsendringer i RNB for 2006 er også holdt utenfor her. Dette gjelder 156,2 mill. kr i parallell økning av utgifter (post 23) og inntekter, samt 70 mill. kr (post 30) som kompensasjon på grunn av ny tilnærming for merverdiavgift for OPS-prosjekter.

Det kan gis følgende statusrapport ad oppfølging av NTP/HP for SVVs budsjett i 2006. Regjeringen Bondevik II la fram forslag til NTP for 2006 (til 2009) som var om lag 1 mrd. kr (1 050 mill. kr) lavere enn det rammenivå/HP som stortingsflertallet vedtok (Arbeiderpartiets forslag). Regjeringen Bondevik IIs budsjettforslag for 2006 lå 288 mill. kr over NTP-rammen (som den regjeringen selv fremmet) og 801 mill. kr. under HP-rammen (basert på Stortingets NTP-vedtak). I tilleggforslaget for 2006 fra Regjeringen Stoltenberg II ble SVVs budsjett økt med 278 mill. kr. Sett bort fra tekniske forhold, jf. foran, er SVVs budsjett økt med ytterligere 215 mill. kr i RNB for 2006. Totalt har Regjeringen Stoltenberg II styrket SVVs budsjett med 493 mill. kr i 2006. Etterslepet opp til HP for ett år etter RNB for 2006 er på 308 mill. kr.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1

Budsjettendringer i SVVs budsjett i perioden 2002-2006.

Vedlegg 2

Grafisk/tabellarisk oversikt som viser status for SVVs budsjett ad oppfølgingen av Stortingets vedtak i samband med behandlingen av NTP for 2006 (til 2009), som tilsvarer både SVVs HP og det ambisjonsnivå som er uttrykt i Soria Moria-erklæringen.