Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:971 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 13.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Budsjett-innst. S. II (2005-2006) fremgår det at Regjeringen fra og med 1. januar 2007 vil innføre en avgift på utslipp av NOx. Avgiften skal ligge på rundt 54 kr/kg.
Hvilke deler av norsk industri og transportnæring vil denne ramme, og hvilke deler vil bli fritatt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Norge ratifiserte Gøteborg-protokollen i januar 2002, og har forpliktet seg til å redusere de årlige utslippene til 156 000 tonn fra 2010. Dette er om lag 27 pst. lavere enn 2004-nivået og om lag 22 pst. lavere enn med forventede utslipp i 2010 ifølge framskrivningene i Perspektivmeldingen 2004 (St.meld. nr. 8 (2004-2005)). Nyere anslag tyder på at kostnaden ved å oppfylle forpliktelsen kan bli vesentlig høyere enn tidligere antatt, jf. St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006. Regjeringen legger stor vekt på at forpliktelsen oppfylles til lavest mulig kostnader, og tar derfor sikte på å innføre en avgift på NOx-utslipp fra 1. januar 2007.

En avgift bør omfatte alle utslippskilder, men praktiske hensyn tilsier at en avgift i første omgang bør omfatte større enheter. Som omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2006 vil avgiften i første omgang omfatte utslipp fra skip, fiskefartøy, fly og dieseldrevet jernbanetrafikk med samlet fremdriftsmaskineri med effekt over 750 kW. Tilsvarende vil kjeler og turbiner i energianlegg med effekt over 10 MW omfattes. Regjeringen har ikke tatt stilling til avgiftsnivå. Innføring av en NOx-avgift vil bli sett i sammenheng med kompensasjoner til berørte næringer.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et konkret forslag i budsjettet for 2007.