Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:975 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Besvart: 12.06.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): EU-kommisjonen skal nå granske den avtalen som Nykøping kommune har gjort med flyselskapet Ryanair ved Skavsta Flyplass i Sverige, da det antas at den inneholder ulovlig statsstøtte. Forsvaret har nettopp inngått en avtale med Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) hvor man lar Forsvaret ta 70 pst. av den sivile flyplassens driftskostnader. Dette synes parallelt til situasjonen i Nykøping.
Har statsråden vurdert om slik subsidiering av RSL er lovlig statstøtte etter EU-regelverket?Begrunnelse

Forsvaret har nylig inngått en samarbeidsavtale med Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) om rettigheter og plikter i forbindelse med å etablere, drive og inneha Moss Lufthavn, Rygge.
Av avtalens kap. 4 fremgår at Forsvaret skal dekke 70 pst. av RSLs vesentligste driftskostnader de første årene. I og med at avtalen forutsetter en endring i fordelingen etter 2 år, viser dette at det foreligger en sterk subsidiering fra Forsvaret i oppstartsfasen, men også fordelingen i årene videre synes å inneholde statlig subsidiering av privat virksomhet. I tillegg til at dette er sterkt konkurransevridende i forhold til driften av konkurrerende flyplasser som Oslo Lufthavn og Sandefjord Lufthavn, er det grunn til å anta at dette kan være ulovlig statsstøtte i forhold til EU-regelverket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. juni 2006 med spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Flåtten om avtaleverket mellom Forsvaret og Rygge sivile lufthavn AS (RSL) er innenfor EØS-regelverket om statsstøtte.

Avtaleverket er etter Forsvarsdepartementets oppfatning innenfor EUs regelverk. Dette baseres på at samarbeidsavtalen ikke legger opp til noen "støtte" jf. EØS art. 61, hvor det avgjørende er om det offentliges ytelse motsvares av en likeverdig ytelse.

Det er i særlig grad pkt. 4.1 i samarbeidsavtalen som er av betydning i denne saken. Av denne bestemmelsen fremkommer bl.a. at:

"RSL AS skal dekke alle direkte og indirekte kostnader utenom investeringskostnader som følge av å anlegge, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, herunder alle direkte og indirekte kostnader påført Forsvaret."

Videre følger det av samme bestemmelse at:

"Kostnader utenom investeringskostnader som ikke kan allokeres alene til sivil eller militær aktivitet, skal fordeles i henhold til fordelingsnøkkelen angitt i punkt 4.1.2 nedenfor.

Fordelingsnøkkel de 2 første år regnet fra og med trafikkåpning er 70 pst. på LF og 30 pst. på RSL AS. Deretter skal kostnadene fordeles på sivile og militære flybevegelser i siste driftsår (kalenderår)."

Det følger av ovennevnte at RSL AS etter avtalen selv skal dekke alle merkostnadene knyttet til det å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn på Rygge.

Fordelingen 70/30 de to første driftsår for kostnader som ikke kan allokeres alene til sivil eller militær aktivitet er basert på en forhandlingsløsning. En slik løsning bidrar til at Forsvaret allerede første driftsår får redusert sine driftskostnader på Rygge.

Forsvaret vil identifisere alle kostnadselementer, inkludert eksempelvis risiki. Dette vil bli nærmere klarlagt i driftsavtalen, som partene i fellesskap vil utarbeide før åpningen av den sivile lufthavnen.