Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:977 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg registrerer at Regjeringen ikke har lagt til noen ytterligere bevilgninger til Vøgne ved revidert nasjonalbudsjett. Man ønsker heller ikke å tilrettelegge for å konkurranseutsette strekningen som man tidligere har fått tilbud om, og som internasjonal og norsk erfaring viser er en meget god løsning.
Hva akter statsråden å gjøre for at Vøgne blir et tilbud igjen?

Begrunnelse

I valgkampen sa de rød-grønne partiene at hvis de skulle komme til makten skulle det satses kraftig på jernbane og kollektivtrafikk generelt. De rød-grønne listekandidatene i Buskerud sa sågar at en stemme til dem ville sikre Vøgne som lokaltog til Oslo hvis de kom til makten. Ifølge media var statsråden, partifelle Per Olaf Lundteigen og Arbeiderpartiets Sigrun Eng i Hallingdal i vinter der de sa at toget skulle komme på skinner igjen i august.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2005-2006), jf. side 153, 2. spalte, har staten avsluttet sitt kjøp av regiontogtilbudet Vøgne (Oslo-Geilo) fra og med juni 2005. Dette var et togtilbud med lavt belegg og hvor det statlige tilskuddet pr. reise var høyt. Ved behandlingen av St.prp. nr. 1, jf. Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005), gav Stortinget sin tilslutning til å stanse det statlige kjøpet av Vøgne, og tilslutning til at ansvaret for den lokale kollektivtrafikken som ble dekket av Vøgne, skulle overføres til Buskerud fylkeskommune. Det ble ved behandlingen av St.prp. nr. 65, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005) bevilget 1,75 mill. kr i kompensasjon til fylkeskommunen for ansvarsoverføringen i 2. halvår 2005. Buskerud fylkeskommune vil som følge av funksjonsendringen motta en årlig kompensasjon på 3,5 mill. kr gjennom Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Jeg er kjent med at den forrige samferdselsministeren lovet 1 mill. kr til Vøgne. Disse midlene var imidlertid ikke foreslått i Bondevik-regjeringens budsjettforslag for 2006. Jeg er videre kjent med at Buskerud fylkeskommune nå arbeider med å få etablert et nytt togtilbud på strekningen Geilo-Oslo. I den forbindelse har Buskerud fylkeskommune på nytt søkt Samferdselsdepartementet om ekstra tilskudd på 0,5 mill. kr i 2006 og 1 mill. kr for hvert av årene 2007, 2008 og 2009. I brev til fylkeskommunen har jeg gitt tilsagn om slik støtte. Jeg er kjent med at disse midlene til kjøp av persontrafikk med tog vil kunne skje etter en forutgående konkurranse. Det fremgår av St.prp. nr. 66 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett 2006 at det foreslås en tilleggsbevilgning i 2006 på 0,5 mill. kr som tildeles Buskerud fylkeskommune og at den vil få tildelt ytterligere 1 mill. kr ekstra i årene 2007, 2008 og 2009. Forutsetningen for disse utbetalingene er at man lykkes med å gjenopprette togtilbudet Vøgne. Ut fra dette mener jeg å ha fulgt opp lovnaden som er gitt til Buskerud fylkeskommune i denne saken.