Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:978 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Utfyllingen av selvangivelsen for selvstendig næringsutøvende i Altinn er en ren provokasjon, og å komme helskinnet gjennom utfyllingen uten betydelig bistand fra universitetsutdannet datapersonell framstår som en bragd forbeholdt de få.
Vil statsråden bidra med initiativ til å lette utfyllingsrutinene og redusere byråkratiet for framtidig elektronisk utfylling av selvangivelsen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Altinn ble første gang tatt i bruk som innrapporteringskanal i forbindelse med levering av selvangivelse for næringsdrivende i 2004. Første året leverte om lag 40 pst. av de næringsdrivende selvangivelsen elektronisk. I 2006 ser det ut til at hele 75 pst. av de næringsdrivende kommer til å levere elektronisk. Dette er i tråd med de målsettinger som ble satt ved innføringen av Altinn.

Det er to hovedgrupper som leverer selvangivelse for næringsdrivende elektronisk. Det er regnskapsførere/revisorer som leverer på vegne av skattyter via eget årsoppgjørsprogram, og det er næringsdrivende som selv registrerer ligningsopplysningene direkte i Altinn-portalen. Andelen som registrerer direkte i Altinn-portalen har ligget i overkant av 10 pst. av det som totalt kommer inn elektronisk hvert år. Veksten de siste årene har vært den samme for begge hovedgruppene.

Altinn gir et godt tilbud til de 90 pst. som leverer næringsoppgaven via årsoppgjørsleverandører. For de 10 pst. som registrerer direkte i Altinn-portalen kan løsningen oppleves kompleks, særlig ved første gangs bruk. Utfylling av selvangivelsen for næringsdrivende med regnskap er i seg selv en omfattende arbeidsoperasjon, uavhengig av om dette gjøres elektronisk eller på papir. Skattyter må levere de samme opplysninger nå som tidligere, og utfyllingen elektronisk medfører isolert sett ikke store besparelser for utfylleren. I motsetning til tidligere papirutfylling må de ved elektronisk utfylling også forholde seg til enkelte maskinelle kontroller. Disse er lagt inn for å sikre riktig utfylling, noe som igjen gir økt kvalitet på oppgavene som leveres.

Utviklingsarbeidet knyttet til Altinn er omfattende og komplekst, og etaten må derfor gå skrittvis fram. Jeg har imidlertid fått opplyst at skatteetaten arbeider med å tilby en løsning for de personlige næringsdrivende tilsvarende den som tilbys lønnstakere og pensjonister. Løsningen vil innebære en preutfylling av en del personlige opplysninger, mens utfyllingen av næringsdelen vil få bedre systemmessig støtte. Dette vil gjøre utfyllingen av selvangivelsen og regnskapene vesentlig enklere også for denne gruppen.

Generelt arbeides det sammen med Brønnøysundregistrene med grunnleggende forbedringer i funksjonalitet i Altinn, også knyttet til skjemautforming og skjemautvikling. Slik ny funksjonalitet vil øke brukervennligheten, og den vil bli tatt i bruk så snart den foreligger i fellesløsningen.