Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:985 (2005-2006)
Innlevert: 06.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Besvart: 12.06.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Hva er grunnen til at høysikkerhetsavdelingen ved Ringerike fengsel står tom, i en situasjon hvor soningskøen for ubetingede dommer bare siden nyttår har økt fra 2 483 til 2 737 dommer?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at høysikkerhetsavdelingen på Ringerike nå står helt tom.
Det fremstår for meg som underlig om vi ikke i Norge har fanger som fyller kriteriene for å anses som farlige nok til å sone på denne avdelingen. I forhold til sikkerhetstiltakene man så i NOKAS-saken, framstår det åpenbart at man har personer involvert i den saken, som bør fylle kriteriene. I tillegg til NOKAS-saken soner en rekke andre personer for alvorlig organisert kriminalitet i norske fengsel. Det kan således være interessant å vite hvilke retningslinjer man nå følger i forhold til å benytte denne høysikkerhetsavdelingen.
Dersom grunnlaget for at man nå lar avdelingen stå tom er frykten for ytterligere kritikk fra den såkalte Torturkommisjonen, synes det som man nesten ukritisk legger til grunn andre rettsregler og tolkninger enn det lovgiver i Norge gjør. Er dette eventuelt tilfellet, ville det være naturlig at det straks kom en sak til Stortinget om tilpassing av regelverket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kan forsikre representanten om at all fengselskapasitet i kriminalomsorgen blir benyttet. Høyrisikoplasser skal kun benyttes i særlige tilfeller når det er nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak. Dette er ikke et behov i dag. Kriminalomsorgen kan håndtere alle innsatte innenfor fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel). Når det ikke er behov for avdelingen ved Ringerike fengsel som høyrisikoavdeling, vil den bli tatt i bruk som ordinær lukket avdeling straks den er klargjort etter siste innsatte som oppholdt seg på høyrisikoavdeling.

Avslutningsvis vil jeg presisere at mitt mål er å ha en god sikkerhet for alle i kriminalomsorgen. Ingen skal behøve å gjennomføre straff strengere enn nødvendig. Vi skal avverge kriminalitet, hindre rømninger og trygge samfunnet.