Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:987 (2005-2006)
Innlevert: 06.06.2006
Sendt: 07.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vil statsråden sørge for at innkrevde bompenger ikke nyttes til andre formål enn det gjeldende anlegget, og om nødvendig ta initiativ til en endring i lov-/regelverket som setter en stopper for at overskudd i bompengeselskaper kan tas ut til helt utenforliggende formål slik praksis synes å være i Kristiansand kommune?

Begrunnelse

Det fremgår av Fædrelandsvennen 3. juni at Kristiansand kommunes bompengeselskap Agder Bomdrift AS hvert år har betalt ca. 450 000 kr i utbytte til bykassa i kommunen. Dette vil si at de innkrevde bompengene ikke kun går til veiformålet, eller til drift av innkrevingen. Store summer går direkte inn i kommunens virksomhet som utbytte fra bomselskapet. Det antydes at overskuddet er økende, at omfanget av innkrevingsoppdrag for selskapet utvides i regionen, og at fremover vil hele overskuddet bli avkrevd som utbytte til kommunen som eier.
Selskapet har vunnet innkrevingen på anbud, og står således for den antatt rimeligste innkrevingen. Uansett medfører dette at innkrevde bompenger brukes til helt andre formål enn de er forutsatt brukt til. Dette bidrar til å bryte ned den smule forståelse for bompengemidler man ellers har kuet landets bilister til å godta, og kan heller ikke ses å være i tråd med lover og retningslinjer for bompengeinnkreving. Det kan ikke ses bort fra at dette er en praksis som også følges andre steder.
Jeg ber statsråden om en vurdering av lovligheten i den praksis kommunen her følger, og også av statsrådens syn på hvor hensiktsmessig og ønskelig en slik praksis er fra en eier av et bompengeselskap generelt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til at bompengeinnkreving skal skje i henhold til vilkår i bompengeavtalen. Bompengeavtalen er en avtale alle bompengeselskap må signere før de starter innkrevingen. Statens vegvesen har en årlig oppfølgingsprosess som skal sørge for at bompengeselskapene overholder denne avtalen. Som et ledd i dette arbeidet har Vegdirektoratet de siste årene foretatt en revisjon av flere bompengeselskap. Denne revisjonen har avdekket enkelte tilfeller av uheldig bruk av bompenger.

Jeg er kjent med at Vegdirektoratet også fremover vil foreta årlige revisjoner av utvalgte selskap for å sikre en effektiv innkreving og at mest mulig bompenger går tilbake til det aktuelle anlegget. Direktoratet arbeider nå i tillegg med å revidere bompengeavtalen. Dette gjøres bl.a. for å presisere eventuelle uklarheter og å se på alternative måter å organisere bompengeforvaltningen på. Etter Vegdirektoratets vurdering vil dette kunne være med på å redusere kostnadene knyttet til bompengeinnkreving.

Når det gjelder den aktuelle saken representanten viser til i sitt spørsmål, vil jeg først påpeke at Agder Bomdrift AS ikke er et bompengeselskap, men et driftsselskap. Dette er et kommersielt selskap som på vegne av Kristiansand Bompengeselskap AS, foretar selve innkrevingen av bompenger. De har fått denne jobben etter å ha hatt det beste tilbudet i en tilbudskonkurranse. Dette gjøres på tilsvarende måte i andre bompengeselskap som kjøper tjenester fra f.eks. Falck og Securitas til å betjene manuelle stasjoner i bompengeanlegg der dette er aktuelt. Kristiansand kommune eier Agder Bomdrift AS og det er fra dette selskapet kommunen har tatt ut ca. 450 000 kr i utbytte.