Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:988 (2005-2006)
Innlevert: 06.06.2006
Sendt: 07.06.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Flere og uklare signaler har vært gitt mht. spørsmålet om RDA-sats (Regional Differensiert Arbeidsgiveravgift) for Bodø og Tromsø. Det hevdes at det er Regjeringen og ikke ESA som har tatt initiativ til høyere avgiftssats for Bodø og Tromsø enn for de øvrige kommuner i landsdelen.
Står Regjeringen fast på at hele Nord-Norge, med unntak for tiltakssonen, fra 1. januar 2007 skal ha en ens arbeidsgiveravgiftssats på 5,1 pst., og ser ikke Regjeringen hvilke konkurransemessige og utviklingsmessige ulemper en høyere avgift i Bodø og Tromsø vil påføre næringslivet i hele Nord-Norge?

Begrunnelse

Det gjenstår få dager før Regjeringen sender notifikasjon til ESA for ny regionalstøtte. Stortinget har i svært beskjeden grad vært involvert i disse meget viktige spørsmålene, særlig for den nordlige landsdel. Siden ESA erklærte den norske modellen med RDA ulovlig i 2003, har det pågått flere prosesser. Viktigst er kanskje EU-kommisjonens vedtak om et nytt regelverk for regionalstøtte, som gjør det mulig å gjeninnføre RDA fra 1. januar 2007. RDA er et svært effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Imidlertid fikk næringslivet i Bodø og Tromsø en meget ubehagelig overraskelse da det ble kjent at disse kommunene må belage seg på en høyere avgiftssats enn de øvrige kommunene i landsdelen. Etter at departementets NIBR og TØI-rapporter ble kjent, har det hersket stor tvil om hva som er Regjeringens politikk mht. RDA-spørsmålet, når det gjelder Bodø og Tromsø. Samtidig som det videre har vært Regjeringens politikk ikke å involvere Stortinget i særlig grad i disse spørsmålene, er det betimelig at Regjeringen avklarer om det er en ønsket politikk at Bodø og Tromsø skal ha en høyere avgiftssats, eller ikke.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Regjeringens mål har vært å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik den var før omleggingen i 2004. Dette gjelder også satsnivået i Tromsø og Bodø. Overfor ESA har Regjeringen derfor argumentert for at Tromsø og Bodø skal ha samme sats som resten av landsdelen. Blant annet har vi nettopp fremhevet den viktige rollen disse byene spiller for utviklingen i hele Nord-Norge. ESA var på sin side i utgangspunktet skeptisk til at regioner med befolkningsvekst eller med for høy befolkningstetthet i det hele tatt skulle unntas fra høyeste sats. Tromsø og Bodø har hatt en betydelig befolkningsvekst.

Da det ble klart at ESA ikke ville godta at Bodø og Tromsø fikk like lav sats som øvrige kommuner i landsdelen, arbeidet Regjeringen hardt for at avgiftsspranget mellom disse byene og områdene rundt skulle bli så lite så mulig. Satsen på 7,9 pst. ligger noe over satsen på 5,1 pst. i sone 4, men godt under satsen på 14,1 pst. i sone 1. Dette vil gi Tromsø og Bodø en klar avgiftsfordel i forhold til mer sentrale områder i Sør-Norge. Den reduserte avgiftsfordelen sammenliknet med ordningen i 2003 vil bli kompensert.