Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:992 (2005-2006)
Innlevert: 07.06.2006
Sendt: 08.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): I media er det stilt spørsmål ved om habilitetsreglane i Innovasjon Norge blir følgde. Det er svært viktig å ha med aktive folk frå næringslivet i styrande organ i dette viktige selskapet. Då blir det ekstra viktig at det ikkje kan reisast tvil om habiliteten deira.
Kva vil statsråden gjere for å sikre at habilitetsreglane blir følgde slik at det ikkje kan reisast tvil om uhilda sakshandsaming i Innovasjon Norge?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Innovasjon Norge har sterkt fokus på at sakshandsaminga skal vera uhilda. Framstillinga i media syner at reglar og rutinar i Innovasjon Norge blir følgde. Det er avdekka eit tilfelle der rutinane har svikta. Eg finn likevel grunn til å sjå på om regelverket er godt nok. Det er viktig at det ikkje kan reisast tvil om sakshandsaminga i Innovasjon Norge. Eg vil difor be Innovasjon Norge vurdere om reglar og rutinar kan betrast, og særskilt vurdere om ein skal bruke settestyre i saker der styremedlemmar er uhilde.