Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:994 (2005-2006)
Innlevert: 07.06.2006
Sendt: 08.06.2006
Besvart: 20.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden igangsette tiltak for å forhindre de varslede nedleggelsene av 10 rehabiliteringsplasser ved Sunnaas sykehus HF, avdeling Askim?

Begrunnelse

Venstre er blitt kontaktet av ansatte og pasienter som berøres av de varslede nedleggelsene av 10 rehabiliteringsplasser ved Sunnaas sykehus HF, avdeling Askim.
En slik nedleggelse vil kunne føre til at pasienter med rehabiliteringsbehov, spesielt dem som er rammet av slag, MS, polio o.a., står i fare for å miste et viktig tilbud, selv om intensjonen er at pasienter ikke skal rammes, jf. Smaalenenes Avis 24. mai 2006.
En nedleggelse av disse behandlingsplassene vil også føre til færre arbeidsplasser ved Sunnaas sykehus HF, avdeling Askim, sannsynligvis i størrelsesordenen 12 stillinger.
Grunnen til nedleggelsen av behandlingsplassene oppgis å være balansekrav i budsjettet for Helse Øst.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for nødvendige tjenester innenfor spesialisert rehabilitering til alle som har behov for det. Hvordan tilbudet skal organiseres, er det opp til det regionale helseforetaket å bestemme.

Det er fastsatt forskrift om habilitering og rehabilitering med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. I forskriften er det bl.a. presisert at det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys og ytes nødvendig habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i og utenfor institusjon. Det er også nevnt oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging.

I Bestillerdokumentet 2006 går det fram at det regionale helseforetaket skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006.

Når det gjelder rehabiliteringsplasser ved Sunnaas sykehus HF, avdeling Askim, har jeg fått opplyst fra Helse Øst at det i dag er totalt 31 senger. Av disse er 10 senger tilrettelagt for vurdering og kontrollopphold. De resterende 21 senger benyttes i dag til tilbud om primærrehabilitering. Det er nå iverksatt en prosess med omlegging av tilbudet som gjelder primærrehabilitering, slik at 11 av sengene som i dag benyttes til primærrehabilitering fortsatt skal benyttes til dette formålet, og 10 senger forutsettes tilrettelagt som dagopphold, noe som innebærer at flere pasienter får et tilbud. Denne omleggingen gir rom for økt poliklinisk virksomhet. Dagtilbudet vil bli et nytt tilbud til pasienter med kroniske muskel- og skjelettlidelser. De 11 sengene som skal benyttes til primærrehabilitering vil bli prioritert til pasienter med nevrologiske lidelser.