Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:995 (2005-2006)
Innlevert: 07.06.2006
Sendt: 08.06.2006
Besvart: 15.06.2006 av justisminister Knut Storberget

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Vil departementet sørge for at Domstoladministrasjonen forholder seg til revidert nasjonalbudsjett, der Stortinget slutter seg til departementets forslag om at Domstoladministrasjonen i 2006 kan inngå leieavtale for Gjøvik tingrett og Haugaland tingrett?

Begrunnelse

Departementet er kjent med tidligere saksbehandling vedrørende nye lokaler for Haugaland tingrett i Haugesund, og en viser til departementets eget saksforelegg i Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006, jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006) under overskriften Andre saker. Saksforelegget tar utgangspunkt i et regnestykke der leieavtalen inngås i første halvår 2006, og departementet ber på den bakgrunn om Stortingets samtykke til at Domstoladministrasjonen i 2006 kan inngå leieavtale, jf. forslag til romertallsvedtak. Forslaget har fått tilslutning i finanskomiteens innstilling, og vedtaket blir fattet i Stortinget 16. juni 2006.
Det er derfor oppsiktsvekkende at Haugesund kommune har mottatt brev fra Domstoladministrasjonen, datert 2. juni 2006, med overskriften: Utsatt fremdrift - Nytt tinghus i Haugesund. Fra begrunnelsen siteres: "Ved tildeling av leiekontrakt for nye lokaler til nye Haugaland tingrett var det forutsatt at finansieringsspørsmålet ville bli avklart innen medio juni 2006. Det ser nå dessverre ut til at vi ikke vil få noen endelig avklaring før senest medio oktober 2006."
Og videre: "Endelig utfall av behandlingen av samtykke til finansiering kan ikke garanteres.
Domstoladministrasjonen må derfor fortsatt ta et forbehold om at vi får nødvendig fullmakt til finansiering av prosjektet."
Domstoladministrasjonen bør være kjent med departementets forslag i revidert nasjonalbudsjett, og at positivt vedtaket fattes 16. juni 2006.
For Stortinget vil det være oppsiktsvekkende om ikke et budsjettvedtak på de gitte premissene skulle være tilfredsstillende avklaring av finansieringsspørsmålet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i forbindelse med forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2006 bedt om Stortingets samtykke i at Domstoladministrasjonen kan inngå bindende leieavtaler for Gjøvik og Haugaland tingretter for 20 år med samlede årlige leieutgifter på 9,3 mill. kr, jf. St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006.

Inngåelse av leieavtale for Gjøvik og Haugaland tingretter vil pådra staten forpliktelser i fremtidige budsjettår. I henhold til bevilgningsreglementet § 6 må derfor saken forelegges Stortinget, slik at Stortinget kan gi sin fullmakt før slik avtale kan inngås. Forslag om slike fullmakter ble på denne bakgrunn forelagt Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Leieavtalene vil imidlertid først ha budsjettmessige konsekvenser i budsjettåret 2007. Regjeringen vil derfor komme nærmere tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.