Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:998 (2005-2006)
Innlevert: 08.06.2006
Sendt: 09.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I forbindelse med saken om valg av ny styreleder i Statoil har flere ledende politikere fra de rød-grønne partiene knyttet valget opp til ønsket om et mer aktivt statlig eierskap. Dette står i sterk kontrast til det brede forliket ved Statoilprivatiseringen (jf. Innst. S. nr. 198 (2000-2001)) hvor det står: "Flertallet vil understreke at formålet med statlig medeierskap i Statoil er å sikre at selskapet forankres med hovedkontor i Norge. Et delprivatisert Statoil skal ha full kommersiell frihet."
Står Regjeringen fast på dette?

Begrunnelse

Jeg viser bl.a. til uttalelser fra Jan Bøhler (Arbeiderpartiet) i Dagbladet 27. mai og i Dagsavisen 1. juni og Inge Ryan (Sosialistisk Venstreparti) i Dagens Næringsliv 2. juni 2006.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Et hovedformål for statlig eierskap i mange bedrifter, ikke minst i Statoil, er fortsatt å sikre nasjonal forankring av bedriftene, med hovedkontor, forskning og andre strategiske beslutninger i Norge.

Statens eierskapsutøvelse skal ellers skje innenfor de rammene som settes av norsk selskapslovgivning og alminnelige prinsipper for god eierskapsutøvelse. Det er meget viktig med klarhet og ryddighet i roller og ansvarsforhold mellom selskapenes besluttende organer. Staten vil utøve sitt eierskap i Statoil gjennom generalforsamlingen. Det innebærer blant annet at det er styret i Statoil som er ansvarlig for å vurdere de forventninger som aksjonærene måtte ha til virksomheten, og til å gjennomføre de forretningsmessige eller kommersielle tiltak som styret mener er riktig for selskapet.

I den forstand vil Statoil fortsatt ha full kommersiell frihet.