Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1000 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 09.06.2006
Besvart: 15.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Mange kraftanalytikere påpeker at Hordalandsregionen kan komme i samme situasjon som vi nå ser i Møre og Romsdal/Midt-Norge. Ny kraftproduksjon burde derfor fremskyndes. For et år siden søkte Statoil om konsesjon til bygging av et varmekraftverk ved oljeraffineriet Mongstad. Ifølge oppslag i Finansavisen 7. juni 2006 kan verken NVE eller SFT garantere for at behandlingen av søknaden er ferdig til sommeren.
Hva vil Regjeringen gjøre for å fremskynde prosessen med tillatelse til kraftvarmeverk på Mongstad?

Begrunnelse

På Mongstad planlegger Statoil et kraftvarmeverk som ifølge Statoil vil være lønnsomt selv med dagens høye gasspriser. Gasskraftverket vil ha en virkningsgrad på 70-80 pst. Statoil legger ikke opp til CO2-rensing, og dersom myndighetene stiller slike krav, vil trolig verket ikke bli bygget.
Ifølge Finansavisen uttalte Statoils konsernsjef Helge Lund nylig at det er avgjørende at myndighetene gjør seg ferdig med behandlingen innen kort tid dersom Statoil skal komme seg videre med prosjektet på Mongstad.
Ifølge NVE jobbes det med saken, men samhandlingen med SFT tar tid. Hos SFT sies det at saken er under avslutning, selv om de ikke kan garantere at den ferdigstilles før sommeren.
Regjeringen har flere ganger skrytt av at Tjeldbergodden har fått gasskraftkonsesjon, selv om SFT ennå ikke har gitt utslippstillatelse. På Tjeldbergodden har det da åpenbart ikke vært behov for NVE og SFT å samhandle. Jeg hadde satt pris på om statsråden også ville forklart hvorfor slik samhandling praktiseres ulikt på Mongstad og Tjeldbergodden.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Statoil har søkt om konsesjon etter energiloven og utslippstillatelse etter forurensningsloven for et kraftvarmeverk på Mongstad. Konsesjonssøknaden etter energiloven er til behandling i NVE. Søknaden om utslippstillatelse etter forurensningsloven er til behandling i Statens forurensningstilsyn.

Det fremgår av konsesjonssøknaden at det omsøkte kraftvarmeanlegget skal forsyne Mongstadraffineriet med elektrisitet og varme. Kraftvarmeanlegget skal etter avtale med rettighetshaverne i Trollfeltet også forsyne Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes med elektrisitet. I tillegg vil energiforsyningen i regionen bli styrket.

Etter det jeg kjenner til, følger NVEs behandling av konsesjonssøknaden tidsmessig de krav til informasjonsinnhenting og utredninger som gjelder for saksbehandlingen av søknader om kraftvarmeanlegg.

I vurderingen av om konsesjon skal gis etter energiloven, må konsesjonsmyndigheten veie fordelene og ulempene ved det omsøkte prosjektet opp mot hverandre. I den forbindelse vil prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet og de miljømessige virkningene være sentrale vurderingstemaer.