Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1003 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 09.06.2006
Besvart: 15.06.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Statnett har planer om å bygge en 420 kV-linje gjennom Setesdalsheiene. Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene er foreslått som nasjonalt villreinområde, med status som Europeisk villreinområde i St.meld. nr. 21 (2004-2005). Den planlagte kraftlinjen vil kunne svekke livsgrunnlaget til villreinen i området. Både Valle kommune, grunneiere og næringsliv støtter kravet om å legge deler av linjen i tunnel.
Hva er statsrådens miljøfaglige vurdering av å legge linjen i tunnel på strekningen Holen-Brokke?

Begrunnelse

Stortinget har ved St.meld. nr. 21 (2004-2005) lagt sterke miljøføringer på Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene for å ivareta villreinens leveområder. Villreinen er i dette området en ansvarsart for Norge, da det er her vi finner siste rest av den søreuropeiske villreinen. Heiområdene er beite- og kalvingsplass for villreinen. Stammen har gått kraftig tilbake de senere årene hovedsakelig på grunn kraft- og veiutbygging. En kraftlinje med de dimensjoner Statnett har planer om, vil kunne bli en ytterligere barriere for villreinen og også skade annet vilt.
Kraftlinjen, med mastehøyde på opp til 35 meter, går dels i verneområdet Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene Landskapsvernområdet, dels i randsonen. Området er ved kongelig resolusjon av 28. april 2000 båndlagt etter naturvernloven som landskapsvernområde. Linjen er planlagt bygd gjennom flere gamle støylsområder fra 1600-tallet. Visuell forurensning fra en slik kraftlinje kan også vanskelig sees i samsvar med vernets formål.
Statnetts forslag antas å være av en slik karakter og størrelsesorden at det vil ha svært negative konsekvenser for de mest verdifulle landskapsområder i Aust-Agder.
Fylkesrådsmannen har på bakgrunn av dette fremmet forslag av 19. mai 2006 til Fylkestinget om å gå i mot at konsesjon blir gitt for føring av kraftlinjen.
Den mest miljøvennlige løsninger antas derfor å være at kraftlinjen fra Holen kraftverk til Brokke kraftverk blir lagt i tilførselstunnelen fra Botsvatn i Bykle til Brokke kraftverk. Statnett har så langt av økonomiske grunner ikke gått med på å legge kabelen i jord, eller i eksisterende tunnel.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Olje- og energidepartementet behandler klagesaken knyttet til konsesjon etter energiloven for bygging av ny 420 kV-kraftledning fra Skåreheia til Holen. Behandlingen skjer i samarbeid med Miljøverndepartementet og andre berørte departementer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav Statnett konsesjon til bygging og drift i 1999. Konsesjonen ble påklaget til Olje- og energidepartementet. Klagebehandlingen ble utsatt etter ønske fra Statnett. Statnett har varslet at foretaket nå ønsker å bygge kraftledningen fra Skåreheia til Holen slik foretaket har søkt om.

Olje- og energidepartementet har bestemt at Statnett skal gjennomføre oppdaterte undersøkelser knyttet til mulige skadevirkninger ved bygging av ledningen. NVE vil i løpet av juni komme med forslag til hva slike undersøkelser bør gå ut på. NVEs innspill vil være basert på nær kontakt med kommuner, grunneiere og andre offentlige instanser. På grunnlag av innspillet vil Olje- og energidepartementet i samråd med Miljøverndepartementet deretter ta endelig beslutning om hva Statnett skal gjennomføre av ytterligere undersøkelser.

Departementet tar sikte på å holde befaring høsten 2006. Alle interesserte kan møte og komme med sine synspunkt. Etter befaringen vil den avsluttende behandlingen av klagesaken foregå.

I vurderingen av om konsesjon skal gis etter energiloven, må det vurderes om fordelene for samfunnet er større enn de ulemper tiltaket fører med seg. Hensynet til miljø står sentralt i vurderingen som skal gjøres. Levevilkår for villreinen er et viktig element i klagesaken, og vil sammen med andre negative miljømessige virkninger bli vurdert opp mot fordelene ved tiltaket.