Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1007 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan stiller statsråden seg til Glittreklinikkens søknad om å bli nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering?

Begrunnelse

Lungesykdommer er blant de fremste årsakene til tidlig sykdom og død. Det er særlig en økning i sykelighet og dødelighet som følge av kronisk obstruktiv lungesykdom. Regjeringen Bondevik II startet arbeidet med en nasjonal strategi for diagnostisering, forskning og behandling av KOLS.
I Innst. S. nr. 178 (1998-99) uttalte en samlet sosialkomité at det bør vurderes om Glittreklinikken som er drevet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), skal utvikles til et nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering. LHL sendte 6. juli 2005 en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om å bli godkjent som kompetansesenter for lungerehabilitering.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet mottok søknad fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 6. juli 2005 om godkjenning av Glittreklinikken som et nasjonalt kompetansesenter i lungerehabilitering. Søknaden ble 11. juli 2005 oversendt Sosial- og helsedirektoratet for en faglig vurdering. I tillegg er søknaden forelagt Helse Øst RHF, i tråd med at de regionale helseforetakene fra 1. januar 2006 overtok finansieringsansvar og bestilleransvar for opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra m.m. og lungesykehusene. Saken er fremdeles til behandling i Sosial- og helsedirektoratet, i påvente av en nasjonal gjennomgang av dagens system for landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentre. Jeg er opptatt av at vi får en snarlig avklaring av saken.

For å sikre et hensiktsmessig nasjonalt omfang, høy kvalitet og fordeling av landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra har departementet iverksatt et arbeid for å styrke styringen av dette området. De regionale foretakene fikk i bestillerdokumentene for 2006 i oppdrag å utarbeide forslag til en helhetlig plan for fremtidig organisering av høyspesialiserte tjenester innen 1. september i år. Arbeidet koordineres av Helse Vest. Sosial- og helsedirektoratet vil, ut i fra sin rolle som departementets faglige rådgiver på området, gjennomgå materialet og gi sine tilrådninger senest innen 15. oktober 2006 før departementet tar sine beslutninger om eventuelle endringer i dagens styringssystem for nasjonale medisinske kompetansesentre og landsfunksjoner. Jeg mener, i likhet med vurderingene fra Sosial- og helsedirektoratet og Helse Øst RHF, at det er hensiktsmessig at søknaden vurderes i lys av den helhetlige gjennomgangen av høyspesialiserte tjenester som nå pågår.

Nasjonalt folkehelseinstitutt legger til grunn at om lag 200 000 mennesker har mild, moderat eller alvorlig KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom), og anslår at dette antallet vil øke i årene fremover. For å møte de særskilte utfordringene denne pasientgruppen står overfor, utarbeides det en nasjonal KOLS-strategi, jf. interpellasjon om saken 11. april 2005 og omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Det legges vekt på at strategien skal ha en helhetlig tilnærming, og omfatte forebygging, tidlig diagnostisering, behandling, rehabilitering og forskning. Sosial- og helsedirektoratet er gitt en sentral rolle i å utarbeide et faglig grunnlag for en nasjonal KOLS-strategi. Jeg tar sikte på å legge frem hovedpunktene i strategien for Stortinget i Nasjonal helseplan i budsjettframlegget for 2007, samt ferdigstille strategien høsten 2006.

I tråd med ovennevnte vil arbeidet med en helhetlig gjennomgang av nasjonale medisinske kompetansesentra, en nasjonal KOLS-strategi, og tilrådninger fra Sosial- og helsedirektoratet ligge til grunn for departementets vurdering av Glittreklinikken som et nasjonalt kompetansesenter for lungerehabilitering.