Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til tidligere skriftlig spørsmål nr. 977, datert 2. juni 2006. Jeg kan ikke se at statsråden har svart ennå, så jeg tillater meg å komme med ytterligere opplysninger i saken. Regionrådet BTV hadde i går, torsdag 8. juni 2006, møte der de behandlet saken om Vøgne. Der stemte flertallet imot et forslag fra Fremskrittspartiet om å akseptere tilbudet fra NSB Anbud AS om å ta på seg oppdraget å kjøre strekningen Hallingdal-Drammen-Oslo.
Hva vil statsråden da gjøre for å sørge for at Vøgne kommer på skinner igjen?

Begrunnelse

I saksutredningen fra rådmennene kommer det klart frem at tilbudet fra NSB Anbud AS er ca. 2,4 mill. kr mindre enn tidligere antatt tilskuddsbehov som var ca. 10 mill. kr. Dessverre ble det ikke en reell konkurranse om strekningen ettersom det kun var en tilbyder. Dersom det foreliggende regiontogtilbud på 7,6 mill. kr hadde vært kjent for Samferdselsdepartementet høsten/vinteren 2004/2005, er det god grunn til å anta at regiontoget Vøgne fortsatt hadde vært inkludert i det statlige offentlige kjøp. Dermed er det grunn til å tro at statsråden vil ta initiativ til at enten Samferdselsdepartementet gir et ytterligere tilskudd for å sikre denne strekningen. Eller at statsråden inkluderer regiontoget Vøgne inn i det statlige offentlige kjøp igjen. Spesielt med tanke på det som står i Soria Moria-erklæringen vil jeg anta at statsråden vil gjøre noe for å sørge for at Vøgne kommer på skinner igjen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2004-2005) gav Stortinget gjennom St.prp. nr. 1/Budsjett-innst. S. nr. 13 (2004-2005) sin tilslutning til at det statlige kjøpet av regiontogtilbudet skulle oppheves f.o.m. 12. juni 2005, og at ansvaret for den lokale kollektivtrafikken som dekkes av Vøgne, ble overført til Buskerud fylkeskommune. Dette ble fulgt opp ved at departementet og Buskerud fylkeskommune i 2005 gjennomførte dialog om grunnlaget for ansvarsoverføringen. Sentrale premisser i dialogen var at ansvarsoverføringen skulle være reell ved at det statlige kompensasjonsbeløpet skal benyttes til å finansiere lokalt kollektivtransporttilbud i regi av fylkeskommunen selv. Videre ble det lagt til grunn at fylkeskommunen selv skal være ansvarlig for avtaleinngåelse med ny trafikkutøver.

Som det fremgår av mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 977 om samme sak, har Samferdselsdepartementet gitt Buskerud fylkeskommune tilsagn om ytterligere midler forutsatt at fylkeskommunen inngår avtale om togtilbudet Vøgne med en trafikkutøver.

Jeg legger stor vekt på at ansvarsoverføringen til Buskerud fylkeskommune er reell i den forstand at det er opp til fylkeskommunen selv å bestemme hvilken transportløsning som skal velges og forholder meg til at fylkeskommunen handler i tråd med dette. Buskerud fylkeskommune har ikke informert Samferdselsdepartementet om utfallet av konkurransen om å drive togtilbudet Vøgne som vi forstår at fylkeskommunen skal ha gjennomført. På bakgrunn av dette vil jeg ikke ta videre initiativ i denne saken.

For øvrig vil jeg understreke at forslaget om å ta ut Vøgne av kjøpsordningen med NSB og overføre ansvaret til fylkeskommunen, ble lagt frem av regjeringen Bondevik II med bakgrunn i en prioritering av det totale togtilbudet i forhold til den samlede disponible bevilgning til statlig kjøp av persontrafikk med jernbane. Beleggsprosent, egendekningsgrad og tilskudd pr. reise var forhold som ble tillagt vekt ved siden av tilskuddets størrelse.

Jeg tillater meg videre å minne om at Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2006 la opp til et kutt på 800 mill. kr på posten Kjøp av persontransport med tog, altså mer enn en halvering av kjøpet. Et slikt nivå ville ført til en dramatisk reduksjon i det totale togtilbudet og antagelig ført til betydelige svekkelser av det eksisterende togtilbudet, også i Hallingdal.