Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1015 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 15.06.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden umiddelbart sørge for at politireservens påståtte manglende hjemmelsgrunnlag klargjøres, med sikte på at Politireserven fortsatt kan forebygge kriminalitet under eksempelvis Norway Cup og forebygge aggressiv, organisert prostitusjon og tigging i Oslo sentrum?

Begrunnelse

Politireserven ble dannet ved lov av 21. november 1952 og består av vernepliktige mannskaper som etter førstegangstjenesten blir overfør til politiet og gjennomfører sin videre verneplikt der. Mannskapene har gjennomgått en grundig trening og består av kompetente, godt motiverte folk som er interessert i å yte bistand i forbindelse med naturkatastrofer, militær beredskap og ulykker eller også for å opprettholde samfunnsordenen når viktige allmenne interesser tilsier det, jf. lovens § 3. Da Stortinget nylig behandlet politirollemeldingen ønsket ikke Regjeringen å besvare spørsmål på om man i det hele tatt ønsker å beholde denne ressursen, som blant annet gjorde en stor innsats under OL på Lillehammer i 1994. Dessverre er det også slik at politireservens mulighet til å gjennomføre øvelser har blitt forverret og følger den motsatte vei av situasjonen i f.eks. Sverige. Mannskap fra politireserven har også deltatt i forbindelse med avviklingen av Norway Cup og Elvefestivalen i Drammen, hvor man har opprettholdt ro og orden og blant annet avverget uheldig tilnærming fra pedofile overfor mindreårige på Ekebergsletta. Tausheten fra Regjeringen i forbindelse med debatten om politirollemeldingen ser nå ut til å ha forplantet seg videre i sektoren i form av mangel på interesse for å videreføre dette viktige arbeidet. Undertegnede er kjent med at Politidirektoratet nå legger til grunn at det ikke finnes hjemmel for at mannskap fra politireserven fortsatt skal kunne bistå under Norway cup og Elvefestivalen. Dette gir grunn til bekymring for politireservens videre arbeid. Undertegnede er av den oppfatning at den nødvendige hjemmel er å finne i § 3, men forutsetter at Regjeringen uansett sørger for at dette klargjøres slik at man kan videreføre tidligere praksis. Jeg er også av den oppfatning at det er nødvendig at Regjeringen sørger for dette med sikte på at politireserven umiddelbart kan nyttes til å motvirke den uheldige oppblomstringen av tiggerbander og aggressiv prostitusjonsvirksomhet i Oslo sentrum. Dette kan uansett løses ved å legge til rette for at politireserven kan gjennomføre dette som en øvelse i de spesielt hektiske sommermånedene, hvor omfanget av dette antageligvis vil øke ytterligere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politireserven har de senere år har vært til vurdering gjennom arbeid i flere arbeidsgrupper og tilhørende rapporter. Den seneste rapporten, "Forslag til ny politireserveordning" sendte Politidirektoratet med politidirektørens anbefalinger til Justisdepartementet i april 2004. Rapporten ble fulgt opp av Justisdepartementet med bl.a. å beslutte overføring av det administrative ansvaret for Politireserven fra Oslo Politidistrikt til Utrykningspolitiet i Stavern.

I St.prp. nr. 1 for 2006 pkt. 4.6.1 side 117 står Politireserven nevnt med følgende:

"Det administrative ansvaret for politireserven er overført fra Oslo politidistrikt til Utrykningspolitiet, som også skal ha et nasjonalt opplæringsansvar. Det planlegges med sikte på å videreføre en fremtidig politireservestyrke og oppjustere antallet til 2 000 personer. Den fremtidige bruk av politireserven vil bli vurdert av Justisdepartementet."

Beslutningen om å flytte det administrative ansvaret for Politireserven til Utrykningspolitiet i Stavern, som også skal ha et nasjonalt opplæringsansvar, er også forankret i Politirollemeldingen (St.meld. nr. 42 (2004-2005)). Vurderingen om den fremtidige bruk er også nevnt i Politirollemeldingen.

Som kjent ble St.meld. nr. 42 debattert i Stortinget 23. mai d.å.

Justisdepartementet er i gang med å vurdere Politireservens fremtidige oppgaver og bruk. Planen er å avslutte dette arbeidet innen utgangen av 2006.

Arbeidet vil bl.a. inkludere både hjemmelsproblematikken og oppgaveporteføljen til Politireserven.

Dine innspill om Politireserven vil bli tatt med videre i arbeidet med å vurdere Politireservens fremtidige oppgaver og bruk.