Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1017 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 16.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I EU har det nå blitt lagt frem et forslag til ny maritim grønnbok for EU-landene. Denne viser at EU har store ambisjoner innen skipsfarten og ønsker å satse på denne som en hovednæring i tiden som kommer.
Hva mener statsråden om det forslaget som nå er fremlagt, og vil statsråden følge opp denne med en offensiv handlingsplan som gjør at Norge ikke sakker akterut innen skipsfart og hele den maritime næringen?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Europakommisjonen la 7. juni fram en grønnbok om en fremtidig maritim politikk for Den europeiske union (EU). Grønnboken er et prosjekt for å få til en mer helhetlig og sammenhengende politikk for maritim og marin virksomhet. Grønnboken er knyttet opp mot EUs Lisboastrategi, med sikte på økt verdiskaping og konkurranseevne, sysselsetting, miljøvern og sikkerhet i tilknytning til EUs hav- og sjøområder.

Grønnboken, slik den nå foreligger, er et dokument som åpner en rekke problemstillinger og spørsmål der Europakommisjonen ønsker reaksjoner fra berørte parter og myndigheter. Dokumentet inneholder i mindre grad forslag til konkrete tiltak.

Europakommisjonen har lagt opp til en omfattende konsultasjons- og høringsprosess som går frem til 30. juni 2007. Europakommisjonen vil etter at høringsprosessen er avsluttet utarbeide et dokument til Det europeiske råd innen utgangen av 2007. Dette dokumentet vil oppsummere innspill fra høringsprosessen og komme med forslag til oppfølging i form av konkrete tiltak.

Regjeringen har fulgt dette prosjektet tett bl.a. gjennom deltakelse i flere møter mellom Europakommisjonen og medlemslandene i EU og ved et omfattende skriftlig innspill basert på innspill fra offentlige instanser, organisasjoner og næringsmiljøer. Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal ha en aktiv oppfølging og deltakelse i den videre prosessen i EU. Europakommisjonens grønnbok vil nå bli vurdert nøye, og vi vil involvere berørte parter i Norge i arbeidet med å utarbeide en norsk høringsuttalelse.

En satsing i EU på det maritime næringsliv passer godt overens med ambisjonene regjeringspartiene har formulert i Soria Moria-erklæringen. Det legges her opp til utvikling av nasjonale strategier på områder der Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Maritim sektor er et slikt område, hvor vi har et bredt sammensatt og internasjonalt orientert næringsliv.

Regjeringen er allerede i gang med å utarbeide en nasjonal maritim strategi i nært samarbeid med berørte deler av næringslivet, ulike offentlige instanser og forskningsmiljøene. Målet er å styrke og videreutvikle de maritime næringer, slik at Norge skal være en ledende maritim nasjon i fremtiden. Temaer som rekruttering og utdanning, forskning og utvikling, miljøvennlig skipsfart, utvikling av nærskipsfarten herunder overføring av gods fra land til sjø og fornyelse av kystflåten, vil bli omfattet av strategien. Vi vurderer også andre tema.

Samlet innebærer dette at Regjeringen er aktiv i forhold til grønnbok-prosessen i EU og ser dette i sammenheng med arbeidet med å utvikle en nasjonal maritim strategi. Parallelt gjennomfører Regjeringen konkrete tiltak, eksempelvis ved utvidelsen av nettolønnsordningen og økte bevilgninger til maritim forskning, nettopp for å styrke norsk maritimt næringsliv og sysselsetting.