Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1019 (2005-2006)
Innlevert: 12.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 19.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å sette skolene bedre i stand til å reagere mot mobbing og sjikane over Internett og mobiltelefon, ved å gi anledning til å utvise elever med slik atferd i tråd med opplæringslovens bestemmelser om ordensforstyrrelser, og vil statsråden bidra til å øke fokus på håndhevelse av skolenes ordensreglement?

Begrunnelse

Det er en utfordring at elever i grunn- og videregående skole mobber og sjikanerer andre elever og lærere over Internett. For dem som utsettes for slik sjikane kan konsekvensene være ganske alvorlige, og det skaper en alvorlig mistrivsel i skolesituasjon. Ryktespredning har fått en ny dimensjon gjennom Internett.
Skolene mener selv å stå maktesløse i en slik situasjon fordi slik sjikane ofte skjer utenfor skolens område (på hjemme-PC) og ofte utenom ordinær skoletid.
Samtidig vet vi at svært mange elever i Norge lider av skolevegring og har store problemer med å gå på skolen hver dag. En av årsakene er sannsynligvis mobbing og sjikane fra medelever, både via Internett og mobiltelefon. Etter spørrerens oppfatning er det ikke akseptabelt at denne typen atferd får utvikle seg.
Skolen har et særlig ansvar for at elever trives på skolen. Skolen har også ansvaret for at ansattes arbeidsforhold er gode. Når en i stadig større utstrekning opplever at mobbing og sjikane over Internett og via mobiltelefon skaper et vesentlig ordensproblem ved enkelte skoler, kan det være aktuelt å utvide skolenes mulighet til å reagere på slik atferd, også for å unngå ansvarsfraskrivelse.
På Internett finnes flere sider hvor elever ned i småskolen kan sende hverandre hathilsen med voldelig tegnet innhold. Elever som mottar slik e-post vil naturlig ofte få sterke reaksjoner på slike meldinger. Skolens svar er ofte at de ikke vil ta ansvar for det som skjer over Internett, fordi det kan være sendt etter skoletid over privat PC.
Likevel kan det være grunnlag for å gi skolene mulighet til å reagere mot slike alvorlige overtramp fordi slike hendelser åpenbart spiller inn på det som skjer i skolen og forholdet mellom elevene på skolen.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Digitale medier er blitt en viktig del av barns og unges hverdag. Elever og lærere opplever mobbing og trakassering via mobiltelefon og Internett. Både erfaring og forskning viser at dette er et økende problem. Dette er noe jeg ser svært alvorlig på, og det krever at myndighetene, skolen, foreldre og elever sammen arbeider for å motvirke slik atferd.

Representanten Anundsen spør om jeg vil bidra til å sette skolene bedre i stand til å reagere mot mobbing og sjikane over Internett og mobiltelefon, ved å gi anledning til å utvise elever med slik atferd i tråd med opplæringslovens bestemmelser om ordensforstyrrelser, og om jeg vil bidra til å øke fokus på håndhevelse av skolens ordensreglement.

Etter opplæringslovens § 2-9 skal kommunene gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal bl.a. inneholde bestemmelser om atferd og hvilke tiltak som skal iverksettes mot elever som bryter reglementet. Etter samme lov § 2-10 kan det i reglementet også fastsettes bestemmelser om bortvisning. For videregående opplæring inneholder loven tilsvarende bestemmelser i §§ 3-7 og 3-8.

Jeg nevner i denne sammenheng også kap. 9a i opplæringsloven som slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle som arbeider i skolen, plikter å sørge for at elevene ikke blir utsatt for sjikane gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Det er også fastsatt en egen straffebestemmelse for brudd på lovens bestemmelser og tilhørende forskrifter. I tillegg nevnes opplæringsloven §§ § 11-1a og § 11-5a som gir bestemmelser om opprettelse av skolemiljøutvalg i henholdsvis grunnskolen og videregående skole. Skolemiljøutvalgene skal bl.a. medvirke til at skolen, de ansatte og elevene (i grunnskolen også foreldrene) tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Som ovennevnte gjennomgang viser er det pr. i dag relativt omfattende regulering av skolemiljøet og elevers atferd. Jeg vil imidlertid ta initiativ til en gjennomgang av opplæringslovens bestemmelser og tilhørende forskrift, samt dialog med berørte departementer om tilgrensende regelverk, for å se om reguleringen er fyllestgjørende for å motvirke mobbing av elever og lærere via mobiltelefon eller Internett i tilknytning til skolens virksomhet.

Når det gjelder ønsket om økt fokus på håndhevelse av skolenes ordensreglement, vil jeg ta opp dette med Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at fylkesmennene tydelig kommuniserer de mulighetene som skolemyndighetene har på området i kraft av gjeldende regelverk og viktigheten av å gjøre aktiv bruk av dette. I denne sammenheng nevner jeg Utdanningsdirektoratets rundskriv nr. 7/2005 Om ordensreglement i grunnskolen og videregående skoler.

Gjennom videreføring av Manifest mot mobbing vil jeg sette særlig søkelys på mobbing via digitale medier. Blant annet vil Utdanningsdirektoratet utarbeide informasjons- og veiledningsmateriell om denne problematikken. Jeg vil fremheve de foresattes og lærernes betydning som tydelige voksne og gode rollemodeller i denne sammenheng. Siden Internett og mobiltelefon mer og mer brukes i barns og unges fritid, har foresatte her et særlig ansvar. Skolen og foreldrene må samarbeide om regler for bruk av Internett og mobiltelefon både på skolen og i fritiden. Det er nødvendig med klare og faste grenser mot uakseptabel atferd.

Regjeringen er opptatt av at innsatsen mot all mobbing og trakassering må inkluderes i arbeidet for et godt og trygt oppvekst- og læringsmiljø. Dette krever en helhetlig, langsiktig og systematisk innsats fra alle involverte parter, sentralt og lokalt. Derfor viderefører vi Manifest mot mobbing i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen, Kommunenes Sentralforbund og Utdanningsforbundet.

Jeg nevner også at Norge deltar internasjonalt i arbeidet med tryggere bruk av nettet.

Utdanningsdirektoratet samarbeider med flere instanser rundt Utfordringer knyttet til bruk av digitale medier og har nylig opprettet en ny tjeneste på Skolenettet "Lov og vett" (www.skolenettet.no/lov). Her vil det bl.a. bli lagt inn aktuelt stoff som handler om digitale tjenester og mobbing.

De nye læreplanene i skolen er bl.a. tuftet på grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy. Jeg synes det i denne sammenheng er viktig også å peke på de enorme mulighetene som et slikt verktøy gir, forutsatt at det brukes på forsvarlig vis. Myndighetene, skolen, foreldre og elever må ta et felles ansvar for å bidra til dette.