Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1026 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Karmøy arbeider Fred Olsen Ltd. med planer om bølgekraftverk. NVE har gitt konsesjon for prøvedrift med fire plattformer, planer er lagt og lokale underleverandører er koblet inn. Fred. Olsen Ltd. har imidlertid valgt å avvente det videre arbeidet, på grunn av usikkerhet rundt satsingen på ny fornybar energi, og hvilket økonomisk nivå denne vil få.
Kan statsråden nå bekrefte at rammebetingelsene og feed-in-ordningen som er varslet i budsjettet for 2007 sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for utbyggerne?

Begrunnelse

Bølgekraft er en svært miljøvennlig energiform. For Karmøy med sin kystlinje er det planlagte bølgekraftverket et svært spennende prosjekt der de kan få utnyttet naturressursene på en god måte. Karmøy og Norge for øvrig, bør være i forkant av den teknologiske utviklingen på bølgekraft. Det er viktig i forhold til vår energiproduksjon og for satsingen på ny fornybar energi. Det er også store forventninger tilknyttet dette prosjektet både i form av kompetansebygging og leveranser fra lokale bedrifter.
Det er Fred. Olsen Ltd. som står bak planene om bølgekraft på Karmøy. De har plassert en testbøye i området, og har en prøveplattform i Vestfold med tanke på plassering utenfor kysten av Karmøy. Fred. Olsen Ltd. har imidlertid valgt å avvente det videre arbeidet med bølgekraftverk på Hebnes/Karmøy. Dette fordi de først ventet på en grønn sertifikatordning, og siden på Regjeringens alternative satsing.
Regjeringen har nå lagt frem sin foreløpige plan for alternativ satsing på ny fornybar energi. Utbyggere er avhengig av langsiktighet og forutsigbarhet. For Karmøy-prosjektet vil et slik fond som Regjeringen legger opp til i utgangspunktet være positivt. En er imidlertid avhengig av hvordan forskriftene for feed-in-ordningen blir. Det er viktig å ha en forutsigbarhet i inntektene over lengre tid, slik at investeringene i forskning, utvikling og utstyr kan forsvares. I England, som har en tilsvarende ordning, strekker avtalen seg til over 15 år.
Fondet bør også prioritere teknologi som kan gi Norge fortrinn, og på sikt skape arbeidsplasser. Denne muligheten er til stede i Karmøy-prosjektet, der det bygges videre på teknologi som er utviklet ved oljeplattformene i Nordsjøen. Her har Norge allerede et stort fortrinn innen forskning, kompetanse, infrastruktur og leverandører.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen setter nå av 20 mrd. kr for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering. I statsbudsjettet for 2007 settes det av 10 mrd. kr, og ytterligere 10 mrd. kr settes av i statsbudsjettet for 2009. Dette er et historisk løft, der de økonomiske rammene blir doblet i forhold til dagens nivå. Satsingen følger opp energipolitikken som ble varslet i Soria Moria-erklæringen, og vil gi langsiktige og forutsigbare rammevilkår for utbygging av fornybar varme og elektrisitet.

Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016. Produksjon av elektrisitet fra bølgekraft vil kunne gi et viktig bidrag til å nå dette målet. Prosjektet representanten viser til fikk tilsagn om 30 mill. kr av Enova i 2004. Dette tilsvarer om lag 25 pst. av prosjektkostnader.

Ved å etablere et fond med stabil avkastning har jeg etablert et system som gir den nødvendige langsiktighet og forutsigbarhet for utbyggere, uten at det fører til økte strømpriser for forbrukerne.

Nærmere utforming av støtteopplegget vil bli presentert i budsjettet for 2007.