Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Har statens eierskap i SAS AB en strategisk betydning for Norge i forhold til rutetilbud, lokalisering av arbeidsplasser, hovedkontoraktiviteter og annen virksomhet, og hvordan ivaretar i så fall Regjeringen slike interesser?

Begrunnelse

Den norske stat eier 14,3 pst. av aksjene i SAS AB, forvaltet under Nærings- og handelsdepartementet.
I ulike medier 12. juni fremkommer det lekkasjer om at Senterpartiet har tatt til orde for at Regjeringen som eier skulle ta kontakt med selskapet ved styreformann i SAS AB for å påvirke situasjonen rundt konsernsjef i SAS Braathens, rutetilbud og arbeidsplasser i Norge.
SAS Braathens-konsernets strategiske valg knyttet til rutetilbud, omstilling og lokalisering av arbeidsplasser og virksomhet har stor interesse for norske politikere, media, ansatte og publikum.
Spørsmålet er om Regjeringen anser dette som forhold som blir påvirket av at staten er eier eller om dette er beslutninger selskapet gjør uavhengig av eiersammensetning, og om staten som eier har en direkte eller indirekte rolle i de beslutningsprosesser som pågår.
I Dagens Næringsliv 13. juni mener næringskomiteens leder fra Senterpartiet at det har liten hensikt at staten skal fortsette å eie aksjer i SAS dersom staten ikke kan forsvare de norske interessene.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: SAS spiller en viktig rolle i den skandinaviske luftfarten som Skandinavias nettverkselskap. Med en eierandel på 14,3 pst. vil den norske stats innflytelse alene måtte være begrenset. Sammen med den svenske og danske stat utgjør statens eierskap imidlertid en dominerende innflytelse i selskapet. Dette bidrar til å sikre at SAS forblir en aktør i den skandinaviske luftfart med virksomhet i de tre land.

Som mange andre flyselskaper er SAS inne i en krevende konkurransesituasjon. Det er nødvendig at selskapets ledelse har muligheter å gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne sikre lønnsomhet og langsiktig konkurransekraft for å overleve i markedet. Som eier følger den norske stat den grunnleggende rolledelingen som gjelder mellom generalforsamling, styre og daglig ledelse når det gjelder å vedta og gjennomføre slike tiltak.

Det følger av ansvarsfordelingen i aksjelovgivningen at det er selskapsledelsen som er ansvarlig for den daglige drift av et selskap. Dette vil omfatte forhold som rutetilbud og den alminnelige drift for øvrig, innenfor de rammer som settes av eventuelle konsesjoner, tillatelser, pålegg eller lignende. Lokalisering av hovedkontor er vedtektsfestet, og kan bare endres ved tilstrekkelig flertall av eierne på generalforsamling.

Ved behov har jeg dialog med styret og øvrige storeiere i SAS.