Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vegtrafikkloven har gjennom egen forskrift bestemmelser om kjøretid, pauser og hviletid for fører av motorvogn/vogntog som del av europeisk avtale, AETR. Bestemmelsene er omfattende og detaljerte. Holdeplasser, rasteplasser og tilgang på toaletter er begrenset langs norske veier og gjør det vanskelig å etterleve forskriftene på en god måte.
Hvilke praktiske tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre gode arbeidsbetingelser for ansatte i lastebil- og bussnæringen slik at disse bestemmelsene kan etterleves på god måte?

Begrunnelse

Fra 1. juli 2005 gjelder det nye regler for hvordan transportvirksomheter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører. Reglene er gitt for å følge opp Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, men er i stor grad en videreføring av tidligere regler fra arbeidsmiljøloven. Hovedformålet med reglene er å verne arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Reglene definerer en minstestandard og skal medvirke til å gi likeverdig konkurransevilkår i hele EØS-området. Et annet formål med reglene er økt trafikksikkerhet, siden trøtte sjåfører er en større fare for seg selv og andre i trafikken en opplagt sjåfør. Selv om selvstendig næringsdrivende sjåfører er unntatt fra bestemmelsene frem til 2009 gjelder likevel arbeidsmiljølovens alminnelige regler, der det er tilsvarende begrensning i alminnelig arbeidstid.
Mange stam- og riksveier i Norge har sparsomt med parkeringsplasser, rasteplasser og toalettbekvemmeligheter. Der det finnes offentlige rasteplasser med toalett er disse ofte stengt i vinterhalvåret. Etterlevelse av forskriftene som regulerer kjøretid, pauser og hviletid blir derfor mange steder i Norge vanskelig for sjåfører på vogntog og på buss i langtransport. Etter fire og en halv time skal fører ta en pause på minst førtifem minutter. Under disse pausene skal føreren ikke utføre annet arbeid.
Forskriftene understreker at det er arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet som skal ivaretas. Men uten egnete steder til parkering av vogntog og uten adgang til offentlig toalett blir det tilfeldigheter som avgjør innholdet i arbeidsmiljøet for mange av arbeidstakerne i transportnæringen.
Jeg håper derfor at statsråden vil gjennomføre praktiske tiltak som kan sikre arbeidsmiljøet for sjåfører innen langtransport, slik at praktisering av bestemmelsene ikke får ensidig fokus på regler, kontroll og straff/gebyr.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er viktig med raste- og hvileplasser langs vegnettet, blant annet for å tilrettelegge for overholdelse av bestemmelsene om kjøretid, pauser og hviletid. Plassene må både være tilstrekkelig i antall og ha tilfredsstillende kvalitet. Samlokalisering av slike plasser med spisesteder kan også være positivt for det lokale næringslivet.

Langs mange hovedveger er det imidlertid ikke grunnlag for et slikt kommersielt tilbud. På disse strekningene har myndighetene likevel et ansvar for at det finnes et tilstrekkelig tilbud hele året, og Statens vegvesen har derfor bygget mange rasteplasser, spesielt i forbindelse med nye veganlegg. Likevel er det ikke per i dag tilstrekkelig med raste- og hvileplasser for tungtrafikken. Avstanden mellom hovedrasteplasser skal ifølge Statens vegvesens vegnormal ikke overstige 45 km.

Statens vegvesen og Norges Lastebileier-Forbund har nylig inngått en avtale om trafikksikkerhet. I denne avtalen forplikter Statens vegvesen seg blant annet til å arbeide for flere hvileplasser for tungtrafikken og sørge for å finne løsninger der man samlokaliserer disse med øvrige serviceplasser for tungtrafikken.

Et slikt samarbeid mellom Statens vegvesen og lastebilnæringen vil gi et godt grunnlag for å få flere raste- og hvileplasser tilpasset tungtransportsjåførenes behov.