Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1035 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Verdiskapingsprogrammet for mat er et viktig virkemiddel for å stimulere lokalmatproduksjon. Oversikten over tildelte midler for 2005 viser at Innovasjon Norge, Hovedkontor, er en av de største mottakerne av midler fra dette programmet.
Kan statsråden redegjøre for hvordan disse midlene er benyttet hos Innovasjon Norge?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regnskapsoversikten for 2005 viser at Innovasjon Norge (IN) sentralt har forvaltet en stor andel av programmets midler. Det er likevel en misforståelse å oppfatte dette som midler som IN selv disponerer. IN sitt hovedkontor tildeler midler til prosjekter av nasjonal karakter. Med bakgrunn i denne funksjonen bevilget hovedkontoret støtte til nasjonale prosjekter for i underkant av 20 mill. kr i 2005. Støtten gikk bl.a. spesielt til kompetanseoppbygging for småskala matprodusenter gjennom de regionale kompetansenavene, støtte til å utrede distribusjonsløsninger for småskala matprodusenter i regi av Matmerk, og støtte til Rica hotels prosjekt "Lokal mat på menyen".

Det ble gitt kun ett tilsagn til IN sitt hovedkontor i 2005. Dette var en bevilgning på 900 000 kr. Disse midlene gikk til arbeidet med å gjennomføre Norges deltakelse på Internasjonale Grüne Woche i Berlin.