Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2005-2006)
Innlevert: 14.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvordan vurderer statsråden kriteriene for inntak til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten slik disse er formulert i utkast til retningslinjer for rusbehandling fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Helse Øst?

Begrunnelse

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Aker universitetssykehus HF har utarbeidet utkast til strategiplan for rusbehandling Helse Øst, herunder en presisering av kriteriene for inntak til behandling i spesialisthelsetjenesten. Det fremgår av utkastet til retningslinjer at pasienter som har alvorlige rusproblemer, men som forventes å ha lav nytte av behandling, bør henvises til omsorgstiltak i kommunen. Dette er de samme kriteriene som ble formulert i de regionale helseforetakenes utkast til felles retningslinjer.
På mitt spørsmål om slike retningslinjer er i samsvar med rusreformen, svarte helse- og omsorgsministeren i Stortingets spørretime 24. mai 2006 følgende: "Vi skal selvfølgelig ikke ha et system som fører til at de som har det største behandlingsbehovet, ikke skal få hjelp. Dette vil være stikk i strid med hva denne Regjeringa ønsker å oppnå. Rusfeltet er et høyt prioritert område."
Det er gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet nå har bedt de regionale helseforetakene om ikke å iverksette nye retningslinjer i påvente av en nærmere vurdering av disse. Det er nødvendig å avklare om dette skal få konsekvenser for prioriteringskriteriene i strategiplanen for rusbehandling i Helse Øst. Det anslås at om lag 50 pst. av alle tungt belastede rusmiddelmisbrukere bor i Helse Øst.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Sjøli nevner i sin begrunnelse for sitt spørsmål, har jeg nå bedt de regionale helseforetakene ikke å implementere retningslinjene før Sosial- og helsedirektoratet har foretatt en nærmere vurdering. Det er skapt en usikkerhet om hvordan man skal forstå deler av disse retningslinjene.

Det er som kjent en allmenn problemstilling i spesialisthelsetjenesten - og ikke bare på rusfeltet, men innen alle deler av spesialisthelsetjenesten - at andelen pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp kan variere betydelig mellom helseregionene og mellom helseforetakene innad i helseregionene. Det initiativet som de regionale helseforetakene har foretatt på rusfeltet for å redusere denne variasjonen, synes jeg derfor er godt. Likevel har jeg midlertidig stoppet implementeringen av retningslinjene, nettopp for å unngå å komme i den situasjon at retningslinjene kan oppfattes ikke å være i tråd med prioriteringsforskriften.

Aker universitetssykehus HF skal i sitt styremøte 22. juni 2006 behandle utkast til strategiplan på rusfeltet. Jeg forstår at også de felles retningslinjer for vurdering av rett til nødvendig helsehjelp for rusmiddelavhengige er omtalt i strategiplanen. Utkastet til strategiplan ble utarbeidet før jeg ba de regionale helseforetakene om å avvente implementeringen av retningslinjene til Sosial- og helsedirektoratet hadde foretatt en nærmere vurdering av disse. Jeg forutsetter derfor at Helse Øst RHF ved Aker universitetssykehus HF vil avvente den vurderingen av retningslinjene jeg har bedt direktoratet om å foreta.