Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2005-2006)
Innlevert: 14.06.2006
Sendt: 15.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Statsråden innførte "frys" av nedleggelsene av trafikkstasjonene.
Kan statsråden opplyse om status for den planlagte reverseringen av nedleggelsene av trafikkstasjonene som den forrige regjeringen la opp til, og kan statsråden garantere at denne "frysen" blir overholdt av lokale veimyndigheter?

Begrunnelse

Fra deler av landet får vi tilbakemeldinger på at tilbudene ved trafikkstasjonene er redusert og at faren for nedleggelse truer flere steder. Fra Vestfold er det reaksjoner på trusselen om nedleggelse av trafikkstasjonen i Larvik. Tall viser at til sammen gjennomføres det over 7 000 teoriprøver og over 4 000 praktiske prøver ved Larvik og Tønsberg trafikkstasjoner. Det må derfor dokumenteres grundig at kun en trafikkstasjon kan betjene dette antallet, før man vurderer nedleggelse. I Evje og Hornnes i Aust-Agder er tilbudet om oppkjøring for MC og for stor bil blitt borte. Da stoppordren kom, ble ikke disse tilbudene tilbakeført, og stasjonen drives nå for halv maskin. De frykter at trafikkstasjonen legges ned som følge av det, og oppgavene overføres Arendal og Kristiansand.
Tatt i betraktning de kapasitetsproblemer vi har opplevd på enkelte trafikkstasjoner denne våren, er det lite som skulle tilsi at ytterligere reduksjon i antall trafikkstasjoner er rette veien å gå.
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen utarbeide en helhetlig plan for dette området. Denne planen legges fram for Samferdselsdepartementet i august. Disse spørsmålene er viktige å få svar på også sett i denne sammenheng.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I 2004 gjennomførte Statens vegvesen på oppdrag fra regjeringen Bondevik II et arbeid med effektivisering av tjenestetilbud og tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Resultatet ble forslag om nedskjæringer og sentralisering i tjenestetilbudet og tjenestestrukturen. En del av disse endringene ble gjennomført i 2004 og 2005.

I oktober 2005, like etter regjeringsskiftet, ba jeg Statens vegvesen stanse videre endringer inntil etaten har kommet med en helhetlig plan for tjenestetilbudet hvor brukerne av trafikkstasjonene kan få et godt og tilgjengelig tilbud i hele Norge (omtalt som frysvedtaket). En del av regionenes endringsforslag fra 2004 var gjennomført før dette, og det foreslås ikke å reversere noen av disse endringene. Statens vegvesen har overholdt frysvedtaket, det vil si at Vegvesenet ikke har gjort endringer i tjenestetilbudet etter at frysvedtaket ble fattet.

Statens vegvesen har nå fremmet forslag til helhetlig plan for tjenestetilbud for brukere av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester. Forslaget er sendt på høring til lokale og sentrale interessenter og høringsfristen er 15. september 2006.

Det vil ikke bli gjort noen endringer i tjenestetilbudet i forhold til situasjonen da frysvedtaket ble fattet, før høringen er ferdig oppsummert og endelig avgjørelse er tatt.