Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1041 (2005-2006)
Innlevert: 14.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Stortinget tillot i forbindelse med statsbudsjettet for 2005 salg av taxfree-varer ved ankomst til norsk lufthavn fra utlandet. Ordningen omfatter ikke personer som ankommer fra Svalbard, Jan Mayen eller kontinentalsokkelen.
Er finansministeren derimot enig i at avmønstrede mannskaper som ankommer flyplass i Norge med helikopter fra skip i utenriksfart (altså fra utlandet) burde kunne handle taxfree-varer?

Begrunnelse

I forbindelse med at der ble åpnet for taxfree-salg til innkommende passasjerer ville det være naturlig at sjøfolk også ville få muligheten til taxfree-handel når de ankommer en regulær flyplass fra luften.
Problemet er at konsesjonen for taxfree-salg er gitt på betingelse av at de som handler kan dokumentere at de ankommer fra utenlandsk lufthavn. Dette kan selvsagt ikke sjøfolk da de ankommer fra et skip. Spørsmålet blir da om dette er en utilsiktet virkning av regelendringene som det bør rettes opp i.
Norske og/eller utenlandske skip i utenriks fart defineres både som værende utenfor Schengen og tollmessig utland. Som et resultat av dette skal inngående passasjerer gå gjennom utenriksterminalen på Sola eller Flesland, samt at passasjerlistene skal forelegges passkontrollen.
De landsettes derfor ikke på helikopterterminalen som er normalt for passasjerer fra norsk sokkel. Avmønstrende mannskaper har dessuten lov til å medbringe vanlig kvote.
Tankfartøyer har normal signert "Exxon Drug & Alcohol Clause" som forbyr oppbevaring av bl.a. alkohol om bord, og mannskapene har derfor ingen mulighet til å medbringe kvoten når de mønstrer av, foruten kun sigaretter.
Dersom sjøfolk som mønstrer av ikke gis anledning til å medbringe kvoten er dette diskriminering, og fremstår dessuten som urimelig. Det er derfor ønskelig at finansministeren rydder opp i uklarhetene omkring adgangen til å bringe med taxfree-kvoten.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regelverket på dette området følger av forskrift 10. januar 2003 nr. 32 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenkelt fortolling av reisegods (reisegodsforskriften), forskrift 15. desember 1967 nr. 8992 til tolloven (tollovforskriften), sammenholdt med tollagerbevillingen (gitt av Toll- og avgiftsdirektoratet) til å drive avgiftsfritt salg på lufthavn.

Etter reisegodsforskriften § 4 sjette ledd tillates transportpersonell kun en begrenset toll- og avgiftsfri kvote dersom vedkommende var i tjeneste i løpet av reisen til Norge. Dette gjelder for eksempel sjøfolk som ankommer Norge pr. skip. Finansdepartementet forutsetter imidlertid i det følgende at sjøfolk som ankommer Norge pr. helikopter fra skip i utenriksfart ikke er i tjeneste når de reiser til Norge.

Reisegodsforskriften § 1 annet ledd stiller vilkår om opphold "i utlandet" for å bringe med seg toll- og avgiftsfrie varer ("taxfree-kvoten").

Nærmere bestemmelser er gitt av Toll- og avgiftsdirektoratet i tollovforskriften 7.5.2 som lyder som følger:

Fremvisning, demonstrasjon og salg av varer er tillatt på tollager C til passasjerer som skal reise til og som ankommer fra utlandet. Nærmere vilkår kan fastsettes i bevilling. Salg skal ikke skje til reisende på vei til eller fra Svalbard, og Jan Mayen eller oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet.

I tollagerbevillingen for avgiftsfritt ankomstsalg er det bl.a. fastsatt vilkår om at avgiftsfritt salg til passasjer kun kan skje til passasjer som:

kan fremvise gyldig dokumentasjon i form av gjenpart av billett(billettstamme) som viser at passasjeren ankommer fra en utenlandsk lufthavn.

Tilsvarende formulering er gitt i tollagerbevillingen for avgiftsfritt avgangssalg.

Finansdepartementet har vært i kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet om spørsmålet. Toll - og avgiftsdirektoratet opplyser i en klagesak d.å. å ha lagt til grunn at:

Direktoratet er enig med tollregionen i at bestemmelsene må forstås slik at det er et ufravikelig krav at den reisende må ankomme direkte fra utlandet. Avmønstret mannskap som ilandsettes med helikopter fra fartøy i Nordsjøen, vil derfor ikke kunne handle i taxfree-shop ved ankomst.

Toll- og avgiftsdirektoratet opplyser for øvrig at de om kort tid vil sende en generell evaluering av erfaringer knyttet til taxfree-omleggingen på lufthavnene. Direktoratet vil da også vurdere spørsmålet om kontrollhensyn tilsier endringer av dagens forståelse av regelverket. Finansdepartementet vil etter å ha mottatt Toll- og avgiftsdirektoratets tilbakemelding vurdere praksisen nærmere.