Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 15.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg har den senere tid fått flere henvendelser fra tidligere barnehjemsbarn som har søkt billighetserstatning. Det påpekes svært lang saksbehandlingstid, og uklare svar på tidsaspektet ved henvendelse til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Justissekretariatet. Mens Justissekretariatet i februar i år slo fast en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 1 år, sier de i mai at saksbehandlingstiden nå øker, uten at de kan fastslå hvor mye lenger den blir.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Tidligere barnehjemsbarn som nå søker billighetserstatning fra staten, har ventet i mange tiår på å få oppreisning. Det er særdeles vanskelig for dem å akseptere at ikke deres saker nå prioriteres høyere, at de ikke får vite når deres egen sak blir ferdigbehandlet. Etter en henvendelse fra en søker som ville vite hvor hans sak sto, svarte Justissekretariatet i februar i år at "saksbehandlingstiden for søknader fra tidligere barnehjemsbarn etter St.meld. nr. 24 (2004-2005) er gjennomsnittlig antatt å være ca. 1 år fra søknaden er kommet inn".
Etter en ny henvendelse i mai i år der han på nytt spør om når hans sak kan forventes behandlet, svarer Justissekretariatet at de ikke har noen frister for saksbehandlingstid, men bare et anslag over hvor lang tid det vil ta. Anslaget antok de tidligere til å være 1 år. Men på grunn av mange søknader i fjor høst, vil den nå bli lenger. Som svar på spørrerens egen sak sier Justissekretariatet at de har spurt Bufdir, og at "de trodde ikke vi kunne få en utredning før utpå høsten".
Dette er meget lite tilfredsstillende for de det gjelder. Det kan umulig være overraskende at det ville komme en rekke nye søknader etter behandlingen av stortingsmeldingen. Det må kunne forventes at Bufdir og Justissekretariatet har en kapasitet til å kunne behandle denne gruppen raskere enn det som nå er tilfellet. Og at søkerne får bedre og mer presise svar på henvendelsene sine.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Vedtaket om å gjøre tilpasninger i billighetserstatningsordningen for tidligere barnehjemsbarn har ført til at det har kommet inn svært mange søknader, og saksbehandlingstiden i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har derved også blitt lang.

Antall søknader fra tidligere barnehjemsbarn (og fosterbarn) økte fra 86 søknader i 2001 til 546 søknader i 2005. Det kommer fortsatt mange søknader, og pr. 1. mai var det kommet 230 nye søknader for 2006.

Det arbeides kontinuerlig med å få redusert saksbehandlingstiden i direktoratet, og med å kunne gi den enkelte søker et tilfredsstillende svar på når egen søknad kan forventes behandlet.

Som ledd i dette arbeidet har Bufdir allerede blitt styrket med 7 stillinger. Dette viser seg ikke å være tilstrekkelig for å få redusert saksbehandlingstiden til ett år, som er målsettingen. Antallet saksbehandlere skal derfor økes ytterligere, slik at det fra høsten 2006 vil være ca. 17 personer som arbeider med disse sakene i direktoratet.

Den enkelte sak behandles fortløpende i innkommet rekkefølge. Med den styrkede saksbehandlingskapasiteten som vil være på plass fra høsten 2006, vil saksbehandling av allerede innkomne saker kunne skje raskere enn p.t. Det er videre en målsetting at saksbehandlingstiden for nye saker innkommet fra og med høsten 2006 skal kunne behandles i direktoratet innen 1 år.

Videre ressursbehov er også avhengig av graden av dokumentasjon som Stortingets Billighetserstatningsutvalg II (BU II) krever i disse sakene. Dette er ennå ikke avklart.

Det er videre BU II som avgjør forholdet mellom de kommunale ordningene og Stortingets ordning. BU II har foreløpig bedt direktoratene sette søknader fra kommuner som har gjennomført egen gransking og erstatningsordning "på vent".

Departementet har i tillegg bidratt med 1,5 stillinger (775 000 kr) til Justissekretariatene, samt 144 000 kr til Billighetserstatningsutvalg II i 2006. Departementet er innforstått med at det kan være behov for ytterligere styrking både i 2006 og 2007.

Barne- og likestillingsdepartementet har i revidert nasjonalbudsjett fått 2.3 mill. kr til å dekke noe av departementets utgifter for å styrke dette arbeidet.