Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Faglig etisk råd i Norsk Sykepleierforbund har i en rapport konkludert med at faglig etiske føringer ikke har blitt utført av sykepleierne i Kristine Nilsen-saken i Harstad kommune. Rådet retter sterk kritikk mot både pleiere, kommune og helsetilsynet.
Hva vil statsråden gjøre for at de faglige etiske retningslinjer blir fulgt opp av pleiere, kommuner og helsetilsyn?

Begrunnelse

Faglig etisk råd i Norsk Sykepleierforbund har følgende enstemmige konklusjon i en rapport vedrørende Kristine Nilsen-saken i Harstad kommune:

1. Sykepleiens grunnleggende etiske og faglige føringer for god sykepleiepraksis ble ikke ivaretatt overfor Kristina. P. Nielsen ved hennes dødsleie og død. Pasienten ble dypt krenket og sviktet på sitt dødsleie, og hun fikk uforsvarlig sykepleiefaglig hjelp på tross av at hun var inneliggende i en institusjon med utdannede sykepleiere på vakt. Dette er sterkt å beklage. De nære pårørende ble heller ikke møtt med respekt og omsorg, verken før død eller gjennom sorgprosessen etterpå.
2. Saken gir grunn til bekymring for tilsynsmyndighetenes betraktninger i saker av sykepleiefaglig karakter. Faglige krav og etisk skjønn i sykepleiefaget ser ut til å mangle i konklusjonens begrunnelse fra helsetilsynet, og det finner vi svært bekymringsfullt.

Det er undertegnedes syn at slike tilfeller ikke skal skje ved norske sykehjem. Det at eldre pleietrengende mennesker blir utsatt for slike uverdige hendelser ved norske sykehjem er mildt sagt uakseptabelt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Først vil jeg presisere at jeg ikke har anledning til å uttale meg i enkeltsaker, og at det er tilsynsmyndighetene som er ansvarlig i forhold til oppfølging av saker av en slik karakter. Departementet har ikke kompetanse til å overprøve tilsynsmyndighetens vurderinger i tilsynssaker. Jeg har fått opplyst at Helsetilsynet i den aktuelle saken ikke fant brudd på helsepersonelloven §§ 4 og 16, men påpekte at det ikke var utvist god nok omsorg og pleie på dødsleiet.

Først og fremst kan vi enes om at den type hendelser du beskriver ikke bør skje ved norske sykehjem. Til tross for at vi vet at flertallet får den hjelpen de trenger, innser vi at enkelte ikke gjør det. Derfor arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre tjenestene.

De ansatte i pleie- og omsorgssektoren står daglig overfor vanskelige etiske dilemmaer og problemstillinger som krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Fagetiske spørsmål står derfor sentralt i dagens helse- og sosialfaglige utdanninger. Imidlertid vil utvikling av gode etiske holdninger kreve mer enn det rent utdanningsmessige. Vel så viktig er løpende utprøving og refleksjon i praktisk arbeid.

Som representanten kanskje er kjent med har Stortinget tidligere i vår behandlet Dokument nr. 8:29 (2005-2006) om opprettelse av etiske komiteer på sykehjem. I mitt svar til Stortinget i denne saken gav jeg uttrykk for at jeg så positivt på å sette fagetiske spørsmål på dagsordenen og å gi ansatte bedre rom for etisk refleksjon. Jeg henviste også derfor til at jeg ønsker å komme tilbake til disse spørsmålene i den varslede stortingsmeldingen om framtidens omsorgstjenester, og der se nærmere på hvordan etisk refleksjon og veiledning best kan sikres og videreutvikles innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten.